Datový typ action!

1. Úvodem

Hodnoty typu action! reprezentují metody interního OO modelu. Jsou psány v Red/System a definují fixní rozhranní, které každý datový typ může nebo nemusí umět použít. Ne všechny datové typy podporují všechny akce avšak všechny sdílejí stejnou sadu možných akcí.

Akce se používají jako normální funkce.

Typ action! je členem typesetů any-function! a default!.

2. Vytvoření

Akci nelze v runtime vytvořit

3. Konverze

Pro hodnoty typu action! nejsou konverze podporovány.

4. Komparace

Akce lze porovnávat z hlediska stejnosti a rovnosti funkcemi same?,equal?, strict-equal?, not-equal? a operátory ==, <>.

5. Testování hodnot

K určení, zda je hodnota typu action! použijeme funkci action?:

>> action? :to
== true

K určení typu hodnoty použijeme funkci type?:

>> type? :to
== action!

6. Předdefinovaná slova

Výpis hodnot typu action! v konzole získáme souslovím help action!.

results matching ""

    No results matching ""