Datový typ image!

1. Úvodem

Hodnoty typu image! obsahují řady (series!) hodnot RGBA, které reprezentují pixely ve 2D zobrazení. 2D je na 1D prostor mapován tak, že se bere bere první řada pixelů zleva doprava, potom druhá řada a tak dále.

Typ image! je člen těchto typesetů: any-type!, default! a series!.

2. Vytvoření

Hodnoty typu image! lze vytvořit při běhu programu (runtime) s použitím konstruktoru make a konverzí to.

2.1. Deklarace pro runtime

<image> ::= make image! <image-spec>
<image-spec> ::= <pair> | [<pair> <tuple>] | [<pair> <binary> <binary>°]

Má-li <image-spec> formát pair! nebo [pair!], definuje pár (pair) velikost zobrazení a hodnoty RGB jsou nastaveny na 255 a hodnota Alfa je nastavena na 0.

>> make image! 1x1
== make image! [1x1 #{FFFFFF}]
>> make image! [1x1]
== make image! [1x1 #{FFFFFF}]

Má-li <image-spec> formát [pair! tuple!], definuje pár velikost zobrazení, tuple definuje počáteční barvu RGB a průhlednost (opacity) všech pixelů.

Note
Uložení obrázku ve formátu .png zachovává zadanou průhlednost, např.: save/as %img.png img 'png

Deklarace s RGB. Implicitně je nastavena plná průhlednost (0):

>> img: make image! [1x1 255.210.0]
== make image! [1x1 #{FFD200}]

Deklarace s RGB a kanálem Alpha (RGBA):

>> img: make image! [1x1 255.210.0.42]
== make image! [1x1 #{FFD200} #{
2A}]

Má-li <image-spec> formát [pair! binary! binary!], definuje pár velikost zobrazení, první binární hodnota definuje počáteční barvu v RGB pro všechny pixely a druhá binární hodnota definuje počáteční průhlednost obrázku.

>> img: make image! [1x1 #{FFD200} #{2A}]
== make image! [1x1 #{FFD200} #{
2A}]
Note
Při použití hodnoty typu binary!, musíte binární hodnotu opakovat shodně s velikostí obrázku. Počet opakování dává součin hodnot, udávajících velikost zobrazení.

Příklady

>> make image! [2x2 #{FFD200FFD200FFD200FFD200} #{2A2A2A2A}]
== make image! [2x2#{FFD200FFD200FFD200FFD200}#{2A2A2A2A}]
  ; hodnoty RGB a A v binárním čísle opakovány 2 * 2 krát

Nejsou-li binární hodnoty opakovány, doplňují se nulami na stejnou délku, jakou by měly byvše opakované:

>> make image! [2x2 #{FFD200} #{2A}]
== make image! [2x2 #{FFD200000000000000000000} #{
2A000000}]
>> make image! [2x2 255.210.0.42]
== make image! [2x2 #{FFD200FFD200FFD200FFD200} #{ 2A2A2A2A}]
  ; hodnoty RGB a A v binárním čísle opakovány 2 * 2 krát

>> make image! [2x3 255.210.0.42]
== make image! [2x3 #{FFD200FFD200FFD200FFD200FFD200FFD200} #{
2A2A2A2A2A2A}]
  ; hodnoty RGB a A v binárním čísle opakovány 2 * 3 krát

3. Komponenty zobrazení

3.1. /alpha

Vrací nebo nastaví hodnotu kanálu Alpha.

Příklady

>> img/alpha
== #{2A}
>> img/alpha: 210
== 210

>> img/alpha
== #{D2}

3.2. /argb

Vrací nebo nastaví hodnoty Alpha a RGB.

Příklady

>> img: make image! [1x1 255.210.0.120]
== make image! [1x1 #{FFD200} #{78}]

>> img/argb
== #{00D2FF87}
>> img/argb: 255.255.210.0
== 255.255.210.0

>> img/argb
== #{D2FFFFFF}

3.3. /rgb

Vrací nebo nastaví hodnoty RGB.

Examples

>> img: make image! [1x1 255.210.0.120]
== make image! [1x1 #{FFD200} #{78}]

>> img/rgb
== #{FFD200}
>> img/rgb: 255.255.255
== 255.255.255

>> img/rgb
== #{FFFFFF}

3.4. /size

Vrací velikost zobrazení jako hodnotu typu pair!

Příklad

>> img/size
== 1x1

4. Manipulace

Image! lze manipulovat jako typeset series!:

>> a: make image! [2x2 #{111111222222333333444444}]
== make image! [2x2 #{111111222222333333444444}]

>> copy/part a 1
== make image! [1x1 #{111111}]

>> copy/part a 2
== make image! [2x1 #{111111222222}]

Někdy může být objekt typu image! interpretován jako 2D series!:

>> a: make image! [2x2 #{111111222222333333444444}]
== make image! [2x2 #{111111222222333333444444}]

>> copy/part a 1x2
== make image! [1x2 #{111111333333}]

>> copy/part a 2x1
== make image! [2x1 #{111111222222}]

5. Konverze

Funkce to image! konvertuje objekty Red/View typu face! na hodnoty typu image!.

>> lay: layout [button "Hi there!"]
== make object! [
  type: 'window
  offset: none
  size: 83x45
  text: none
  image: none
  color: none
  menu: none
  data:...

>> view/no-wait lay
== make object! [
  type: 'window
  offset: 644x386
  size: 126x45
  text: "Red: untitled"
  image: none
  color: none
  menu:...

>> to image! lay
== make image! [132x73 #{
  0000000000000000000000004D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D
  4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4D4...

6. Testování hodnot

Ke zjištění, zda hodnota je typu image! použijeme funkci image?.

>> image? img     ; zde Script Error: img has no value

Typ dané hodnoty zjistíme dotazem type?.

>> type? img     ; zde Script Error: img has no value

7. Předdefinovaná slova

Slova, odkazující na příslušné hodnoty typu tuple!:

>> help tuple!
  Red       255.0.0
  white      255.255.255
  transparent   0.0.0.255
  gray       128.128.128
  aqua       40.100.130
  beige      255.228.196
  black      0.0.0
  blue       0.0.255
  brick      178.34.34
  brown      139.69.19
  coal       64.64.64
  coffee      76.26.0
  crimson     220.20.60
  cyan       0.255.255
  forest      0.48.0
  gold       255.205.40
  green      0.255.0
  ivory      255.255.240
  khaki      179.179.126
  leaf       0.128.0
  linen      250.240.230
  magenta     255.0.255
  maroon      128.0.0
  mint       100.136.116
  navy       0.0.128
  oldrab      72.72.16
  olive      128.128.0
  orange      255.150.10
  papaya      255.80.37
  pewter      170.170.170
  pink       255.164.200
  purple      128.0.128
  reblue      38.58.108
  rebolor     142.128.110
  sienna      160.82.45
  silver      192.192.192
  sky       164.200.255
  snow       240.240.240
  tanned      222.184.135
  teal       0.128.128
  violet      72.0.90
  water      80.108.142
  wheat      245.222.129
  yello      255.240.120
  yellow      255.255.0
  glass      0.0.0.255

Tato slova lze použít místo literálových hodnot entice (tuple), na něž jsou při runtime redukovány:

>> img: make image! reduce [1x1 red]
== make image! [1x1 #{FF0000}]

Toto je totéž s použitím literálových hodnot entice:

>> img: make image! [1x1 255.0.0]
== make image! [1x1 #{FF0000}]

7.1. Funkce

draw, image?, layout, series?, to-image

results matching ""

  No results matching ""