Datový typ map!

1. Úvod

Struktura typu map! reprezentuje asociativní array dvojic key/value. Poskytuje rychlý přístup pro čtení s interním použitím hashtable. Na rozdíl od datového typu hash! nepatří map! do skupiny series!, tudíž nezná koncept pozic (nevlastní interní iterátor). Koncepčně leží typ map! mezi datovými typy hash! a object!. Uživatelsky připomíná slovník.

2. Literálová skladba

#(<key> <value>...)

<key> : hashovaný klíč, akceptované typy jsou: scalar!, all-word!, any-string!
<value> : hodnota typu any-type!

3. Konstruktorová skladba

make map! <spec>

<spec> : blok párů `key/value` nebo celočíselná hodnota

Je-li argument spec celé číslo, vytvoří se prázdný objekt map! s předurčeným počtem slotů (obvykle za účelem pozdějšího dynamického zaplnění mapy).

Note
 • tělo mapy nebo specifikačního bloku musí obsahovat sudý počet elementů, jinak je generována chyba

 • hodnoty nejsou redukovány, takže pro určité hodnoty (např. logic!) je vyžadována konstruktorová skladba

Příklady:

#(a: 1 b: 2)
== #(
  a: 1
  b: 2
)

make map! [a 1 'b 2 "c" 3]
== #(
  a: 1
  b: 2
  "c" 3
)

Je-li klíč typu any-word, je v mapě kvůli lepší přehlednosti konvertován na typ set-word. Nicméně, při dotazování na hodnotu klíčů, lze pro klíč z praktických důvodů (jednodušší zápis, zejména u cest) použít jednoduchý tvar slova místo typu set-word!. Podobně reflektor keys-of (popsaný v sekci Reflexe níže) vrací slova ve formátu words místo set-words, protože to zjednodušuje další zpracování (zejména shodování operací je snadnější se slovy než se set-slovy).

Note
 • Typ map! je implicitně case-preserving (case-insensitive při vyhledávání) stejně jako hash! a block!.

 • Je-li jako hodnota páru zadána hodnota none, klíč se nevytvoří (viz sekci "Mazání klíčů").

 • Při vytváření mapy jsou všechny klíče "deep copied".

 • Hodnoty typu series! nejsou při vytváření mapy kopírovány; volba je na uživateli (což optimalizuje zdroje pro obecné použití).

Jiný způsob vytvoření nové mapy je s použitím akce copy u mapy existující.

4. Vyjímání hodnot

Za účelem demonstrací si definujme mapu m:

m: #(Ab: 2 aB: 5 ab: 10)

Vyjímání s použitím cest:

<map>/<key>
get '<map>/<key>

<map>: slovo, odkazující na hodnotu map!
<key>: slovo, označující klíč

m/ab       ; == 2
get 'm/ab    ; == 2

S použitím výběrové funkce:

select <map> <key>

select m 'ab   ; == 2

Pro case-sensitive vyhledávání je zapotřebí uvést upřesnění /case:

set/case '<map>/<key> <value>
put/case <map> <key> <value>
extend/case <map> <spec>

get/case 'm/ab  ; == 10
select/case m 'aB ; == 5

Pokus o vyhledání v mapě nedefinovaného klíče vrací hodnotu none.

5. Změna klíčů a hodnot

S použitím cesty:

<map>/<key>: <value>
set '<map>/<key> <value>

Vložení dvojice:

put <map> <key> <value>

Hromadné změny:

extend <map> <spec>
zde je
<spec> : blok s dvojicemi name/value (jednou či vícero)

Nativní funkce extend může přijmout více klíčů najednou, takže je vhodná pro hromadné změny.

Note
 • zadání klíče, který dosud v mapě neexistuje, způsobí jeho vytvoření.

 • přidání existujícího klíče změní jeho hodnotu, přičemž se implicitně provádícase-insensitive porovnávání.

Příklady:

m: #(Ab: 2 aB: 5 ab: 10)

m/ab: 3        ; == 3

put m 'Ab "hello"   ; == "hello"

m           ; == #(Ab: "hello aB: 5 ab: 10)

set/case 'm/aB 0

set/case 'm/ab 192.168.0.1

m           ; == #(Ab: "hello aB: 0 ab: 192.168.0.1)


n: #(%cities.red 10)
extend n [%cities.red 99 %countries.red 7 %states.red 27]
m
== #(
	%cities.red 99
	%countries.red 7
	%states.red 27
)

6. Mazání klíčů

Dvojici key/value jednoduše z mapy vymažeme přiřazením hodnoty none ke klíči - s použitím jednoho z možných způsobů:

Příklad:

m: #(a: 1 b 2 "c" 3 d: 99)

m/b: none
put m "c" none
extend m [d #[none]]   ; "konstrukční syntaxe" hodnoty `none`

m
== #(
  a: 1
)

Je rovněž možné smazat všechny klíče najednou funkcí clear:

clear m
== #()
Note
 • U funkce extend je nutné použít takzvanou "construction syntax" aby se docílilo zadání none typu none! a nikoli typu word!.

 • Vložit slovo none v datovém typu word! lze pouze funkcí extend:

extend m [a none]
nebo:
extend m #(b none)

type? m/a
== word!
type? m/b
== word!

7. Reflexe

Pro práci s mapou (slovníkem) se s výhodou použijí další pomocné funkce:

 • find ověří přítomnost klíče v mapě a vrátí true, byl-li nalezen, v opačném případě vrátí none.

  find #(a 123 b 456) 'b
  == true
 • length? vrací počet dvojic key/value v mapě.

  length? #(a 123 b 456)
  == 2
 • keys-of vrací seznam klíčů v mapě formou bloku (set-words are converted to words).

  keys-of #(a: 123 b: 456)
  == [a b]
 • values-of vrací seznam hodnot v mapě.

  values-of #(a: 123 b: 456)
  == [123 456]
 • body-of vrací všechny dvojice key/value v mapě.

  body-of #(a: 123 b: 456)
  == [a: 123 b: 456]

results matching ""

  No results matching ""