Datový typ native!

1. Úvodem

Hodnoty typu native! reprezentují externí funkce, psané kvůli rychlosti a/nebo snadnosti přístupu k API operačního systému v kódu Red/System. Nativní funkce (nativa) se používají stejně jako normální funkce.

Datový typ native! je člen typesetů any-function! a default!

2. Vytvoření

Nativní hodnoty nelze v runtime výtvořit.

3. Konverze

Pro hodnoty native! nejsou konverze podporovány.

4. Komparace

Nativní hodnoty lze porovnávat z hlediska stejnosti a rovnosti funkcemi same?,equal?, strict-equal?, not-equal? a operátory ==, <>.

5. Testování hodnot

K určení, zda je hodnota typu native! použijeme funkci native?:

>> native? :do
== true

K určení typu hodnoty použijeme funkci type?:

>> type? :do
== native!

6. Předdefinovaná slova

Výpis funkcí typu native! v konzole získáme souslovím help native!.

results matching ""

    No results matching ""