Datový typ op!

1. Úvodem

Hodnoty typu op! jsou infixové funkce (operátory pro dva argumenty), vytvořené z existujících prefixových funkcí typu native!, action!, function! nebo routine!.

Funkce typu op! mají při vyhodnocení přednost před dalšími typy funkcí a před hodnotami typu set-word!.

Typ op! je člen typesetů any-function! a default!

2. Vytvoření

Operátory typu op! lze vytvořit při běhu programu pomocí konstruktoru make.

<op> ::= make op! <prefix-function>

Příklady

Logické operátory or a and.

>> ||: make op! func [a b][any [a b]]  ; return the first value that is true
== make op! [[a b]]

>> 1 || 2
== 1

>> false || 2
== 2

>> &&: make op! func [a b][all [a b]]  ; if all values are true, return the last value; else return none
== make op! [[a b]]

>> 1 && 2
== 2

>> false && 2
== none

3. Konverze

Pro hodnoty typu op! nejsou žádné konverze podporovány.

4. Komparace

Hodnoty typu op! lze porovnávat z hlediska stejnosti a rovnosti pomocí dotazů same?, ==, equal?, strict-equal?, not-equal?, <>.

5. Testování hodnot

K ověření zda zda posuzovaná hodnota je typu op! použijeme dotaz op?.

>> op? :&&
== true

Typ hodnoty zjistíme dotazem type?.

>> type? :||
== op!

6. Předdefinovaná slova

Výpis předdefinovaných hodnot typu op! lze získat příkazem help op! v konzole.

results matching ""

    No results matching ""