Datový typ tag!

1. Úvodem

Hodnoty tag! reprezentují tagy a elementy zna?kovacího (markup) jazyka.

Typ tag! je subtyp typeset? any-string! a series!

2. Vytvo?ení

Hodnoty typu tag! lze vytvo?it literálovou syntaxí nebo p?i runtime pou?itím konstruktoru make a konverzí to.

>> make tag! "foo"
== <foo>
>> to tag! 'bar
== <bar>

3. Literálová skladba

Jeden či více znaků uvnitř < lomených závorek >.

Prvním znakem za první závorkou nemohou být znaky <, > nebo =.

Mezi první závorkou a prvním znakem nesmí být mezera, neboť by ji lexer interpretoval jako neplatný komparační operátor.

>> < foo>
*** Script Error: < operator is missing an argument
*** Where: catch
*** Stack:

4. Komparace

Na typ tag! lze aplikovat v?echny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min`a `max.

5. Testování hodnot

Funkcí tag? lze ověřit, zda je daná hodnota typu tag!.

>> tag? <foo>
== true

Funkce type? vrací datový typ dané hodnoty.

>> type? <foo>
== tag!

6. P?eddefinovaná slova

6.1. Funkce

tag?, to-tag

results matching ""

    No results matching ""