Datový typ time!

1. Úvodem

Hodnoty typu time! představují časový údaj, specifikovaný v hodinách, minutách a vteřinách. Mohou být interpretovány jako odstup od půlnoci v kontextu datumu nebo jako absolutní čas dne.

Datový typ time! je člen těchto typesetů: immediate!, scalar!

2. Vytvoření

Hodnoty typu time! lze vytvořit s použitím literálové syntaxe nebo při runtime použitím konstruktoru make nebo konverzí to.

3. Literálová skladba

BNF:

<time-literal> ::= <Red-time> | +<Red-time> | -<Red-time>
<Red-time> ::= <hours>:<minutes> | <hours>:<minutes>:<seconds> | <hours>:<minutes>:<seconds>.<decimals> |
        <minutes>:<seconds>.<decimals>

4. Vytvoření za běhu programu

make time! [<hour> <minute> <second>]
make time! <integer-literal> | <float-literal>

to time! [<hour> <minute> <second>]
to time! <integer-literal> | <float-literal>

<hour>  : <integer-literal>
<minute> : <integer-literal>
<second> : <integer-literal> | <float-literal>
>> make time! 60
== 0:01:00

>> make time! 95'000
== 26:23:20

>> make time! [3 2 1]
== 3:02:01

>> make time! 300.45
== 0:05:00.45
>> to time! 60
== 0:01:00

>> to time! 95'000
== 26:23:20

>> to time! [3 2 1]
== 3:02:01

5. Path accessors

Přístup ve formátu cesty (path accessor) je vhodný pro získání i zadání hodntot polí objektu typu time!.

5.1. /hour

Popis

Získá nebo nastaví hodinové pole času ve formátu integer!.

Příklady

>> t: make time! [3 2 1]
== 3:02:01

>> t/hour
== 3

>> t/hour: 6
== 6

>> t
== 6:02:01

5.2. /minute

Popis

Získá nebo nastaví minutové pole času ve formátu integer!.

Příklady

>> t: make time! [3 2 1]
== 3:02:01

>> t/minute
== 2

>> t/minute: 7
== 7

>> t
== 3:07:01

5.3. /second

Popis

Získá nebo nastaví vteřinové pole času ve formátu float!.

Příklady

>> t: make time! [3 2 1]
== 3:02:01

>> t/second
== 1.0

>> t/second: 58
== 58

>> t
== 3:02:58

Pole času jsou také přístupná přes index cesty (path notation).

>> t
== 3:02:01

>> t/1
== 3

>> t/2
== 2

>> t/3
== 1.0

5.4. Přístup k polím prostřednictvím Pick

Formát cesty interně používá funkce pick.

Syntaxe

pick <time> <field>

<time> : a time! value
<field> : an integer! value

Příklady

>> t
== 3:02:01

>> pick t 1
== 3

>> pick t 2
== 2

>> pick t 3
== 1.0

6. Konverze

to integer! <time>

<time> : a time! value
>> t
== 3:02:01

>> to integer! t
== 10921      ; počet vteřin
to float! <time>

<time> : a time! value
>> t
== 3:02:01

>> to float! t
== 10921.0

Hodnoty typu integer!, float! a percent! lze přeměnit na hodnoty typu time:

>> i: to integer! t
== 10921

>> to time! i
== 3:02:01
>> f: to float! t
== 10921.0

>> to time! f
== 3:02:01
>> p: to percent! t
== 1092100%

>> to time! p
== 3:02:01

7. Komparace

Na hodnoty typu time! lze aplikovat všechny komparační operátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min a max.

8. Aritmetika

Podporované matematické operace s hodnotami typu time! jsou:

 • přičtení či odečtení hodnot z libovolného časového pole

 • přičtení či odečtení celého čísla a hodnoty typu time!

 • přičtení či odečtení hodnot typů time!.

 • násobení či dělení hodnot libovolného časového pole

 • násobení či dělení celého čísla a hodnoty typu time!

Příklady

>> t: 2:30:45
== 2:30:45

>> t/hour: t/hour + 5
== 7

>> t
== 7:30:45

>> t/minute: t/minute - 20
== 10

>> t
== 7:10:45
>> 1:40:45 + 50
== 1:41:35

>> 1:40:45 - 100
== 1:39:05
>> 3:02:01 + 1:45:30
== 4:47:31

>> 3:02:01 - 1:00:00
== 2:02:01
t: 2:30:45

>> t/second: t/second * 5
== 225.0

>> t
== 2:33:45

>> t/2 / 3
== 11

>> t/2 // 3
== 0

>> t/3 * 3
== 135.0

9. Testování hodnot

Použijte time? k ověření, zda je zadaná hodnota typu time!.

>> time? t
== true

Použijte type? ke zjištění typu zadané hodnoty.

>> type? t
== time!
>>

10. Předdefinovaná slova

10.1. Actions

absolute, add, change, divide, even?, multiply, negate, odd?, pick, remainder, round, subtract

10.2. Functions

first, mod, modulo, second, third, time?, to-time

10.3. Natives

loop, negative?, now, positive?, remove-each, repeat, sign?, wait, zero?

10.4. Operators

%, *, +, -, /, //

results matching ""

  No results matching ""