Datový typ url!

1. Úvodem

Hodnota typu url! reprezentuje odkaz na zdroj ze sítě a umo??uje p?ímé vyjád?ení Uniform Resource Locators.

Typ url! je subsetem typeset? any-string! a series!

2. Vytvoření

Hodnoty url! lze vytvo?it literálovou syntaxí neb p?i runtime pou?itím konstruktoru make nebo konverzí to.

>> make url! [foo bar baz]
== foo://bar/baz
>> to url! [ftp localhost]
== ftp://localhost

3. Literálová skladba

Jeden či více znaků, následovaných dvojtečkou :, následovanou jedním či více znaky.

Jsou dovoleny kódovací převodníky Url, jako je %20 a %30.

4. Komparace

Na typ url! lze aplikovat v?echny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min a max.

5. Testování hodnot

Funkcí url? ověříme, zda je hodnota datového typu url!.

>> url? https://www.foo.org
== true

Funkce type? vrací datový typ dané hodnoty.

>> url? http://bar.net
== true

6. Předdefinovaná slova

6.1. Akce

read, write

6.2. Funkce

clean-path, dir?, dirize, do-file, do-thru, exists-thru?, load, load-thru, path-thru, read-thru, save, split-path, suffix?, to-url, url?

6.3. Natives

browse, dehex

results matching ""

    No results matching ""