Dialekt Draw

1. Anotace

Draw je dialekt jazyka (DSL) Red, který poskytuje jednoduchý deklarativní způsob kreslení rovinných útvarů. Operace kreslení jsou vyjádřeny jako seznamy uspořádaných příkazů (používajících bloky hodnot), které je snadné sestavovat a měnit při běhu programu.

Bloky dialektu Draw lze vykreslovat přímo do obrázku s použitím funkce draw nebo uvnitř piškotu View s použitím aspektu draw (viz dokumentace View).

2. Příkazy

Příkazy mohou být kreslící instrukce nebo nastavení kreslících instrukcí. Je-li nastaven určitý režim, platí pro všechny následující operace aktuální seance Draw.

Většina kreslících příkazů je doplněna určením souřadnic. Používá se tento systém souřadnicových os:

 • osa x: kladná hodnota směřuje vpravo.

 • osa y: kladná hodnota směřuje dolů.

Některé příkazy zahrnují určení délky. Délka se udává v pixelech.

Coord-system

2.1. Line

Syntaxe

line <point> <point> ...

<point> : souřadnice bodu (pair!).

Popis

Příkaz nakreslí přímku (line) mezi dvěma body. Je-li zadáno více bodů, kreslí se další přímky v daném pořadí.

2.2. Triangle

Syntaxe

triangle <point> <point> <point>

<point> : souřadnice vrcholu trojúhelníku (pair!).
Note
Vrchol (vertex) je bod, kde se setkávají dvě přímky trojúhelníka.

Popis

Nakreslí trojúhelník (triangle) se stranami mezi zadanými vrcholy.

2.3. Box

Syntaxe

box <top-left> <bottom-right>
box <top-left> <bottom-right> <corner>

<top-left>   : souřadnice levého horního rohu obdélníka (pair!).
<bottom-right> : souřadnice pravého dolního rohu obdélníka (pair!).
<corner>    : (nepovinné) poloměr oblouku při kreslení zaoblených rohů (integer!).

Popis

Nakreslí obdélník (box), daný polohou levého horního (první argument) a pravého dolního (druhý argument) rohu. Nepovinný poloměr určuje poloměr zaoblení jeho rohů.

2.4. Polygon

Syntaxe

polygon <point> <point> ...

<point> : souřadnice vrcholu (pair!).

Popis

Nakreslí mnohoúhelník (polygon) s použitím zadaných vrcholů. Poslední zadaný vrchol nemusí být vrcholem výchozím, neboť si funkce závěrnou stranu nakreslí sama. Minimální počet zadaných bodů je 3.

2.5. Circle

Syntaxe

circle <center> <radius>
circle <center> <radius-x> <radius-y>

<center>  : souřadnice středu kružnice (pair!). <radius>  : poloměr kružnice (integer! float!).
<radius-x> : (režim elipsy) poloměr kružnice ve směru osy X (integer! float!).
<radius-y> : (režim elipsy) poloměr kružnice ve směru osy Y (integer! float!).

Popis

Nakreslí kružnici (circle) z daného středu o daném poloměru. Kružnice může být deformována na elipsu přidáním dalšího argumentu, představujícího poloměr ve směru osy Y (čímž se z prvního poloměru stává poloměr ve směru osy X).

2.6. Ellipse

Syntaxe

ellipse <top-left> <size>

<top-left> : souřadnice levého horního rohu opsaného obdélníka (pair!).
<size>   : velikost opsaného obdélníka (pair!).

Popis

Nakreslí elipsu v opsaném obdélníku. Argument size představuje rozměry obdélníka.

Note
Příkaz ellipse je pregnantnější než elipsa coby deformovaná kružnice (circle).

2.7. Arc

Syntaxe

arc <center> <radius> <begin> <sweep>
arc <center> <radius> <begin> <sweep> closed

<center> : souřadnice středu kruhového oblouku (pair!).
<radius> : poloměr kruhového oblouku (pair!).
<begin> : počáteční úhel průvodiče ve stupních (integer!).
<sweep> : úhel mezi počátečním a koncovým průvodičem oblouku ve stupních (integer!).

Popis

Nakreslí kruhový oblouk (arc) se zadaným středem a poloměrem. Průběh oblouku je určen dvěma úhly. Nepovinné klíčové slovo closed doplní oblouk na kruhovou výseč.

2.8. Curve

Syntaxe

curve <end-A> <control-A> <end-B>
curve <end-A> <control-A> <control-B> <end-B>

<end-A>   : koncový bod A (pair!).
<control-A> : kontrolní bod A (pair!).
<control-B> : kontrolní bod B (pair!).
<end-B>   : koncový bod B (pair!).

Popis

Nakreslí Beziérovu křivku (curve) ze 3 nebo 4 bodů:

 • 3 body: 2 koncové, 1 kontrolní - pro křivku kvadratickou

 • 4 body: 2 koncové, 2 kontrolní - pro křivku kubickou

Zadají-li se více než 4 body, je poslední zadaný ignorován.

2.9. Spline

Syntaxe

spline <point> <point> ...
spline <point> <point> ... closed

<point> : kontrolní bod (pair!).

Popis

Nakreslí polynomickou bázovou křivku (b-spline) pro zadané alespoň tři body. Nepovinné klíčové slovo closed uzavře křivku spojnicí mezi koncem a počátkem.

Note

Dva body jsou akceptovány, vrací se ale přímka.

2.10. Image

Syntaxe

image <image>
image <image> <top-left>
image <image> <top-left> <bottom-right>
image <image> <top-left> <top-right> <bottom-left> <bottom-right>
image <image> <top-left> <top-right> <bottom-left> <bottom-right> <color>
image <image> <top-left> <top-right> <bottom-left> <bottom-right> <color> border
image <image> <top-left> <top-right> <bottom-left> <bottom-right> <color> crop <offset> <size>

<image>    : zobrazovaný obrázek (image! word!).
<top-left>   : (nepovinné) souřadnice levého horního okraje (pair!).
<top-right>  : (nepovinné) souřadnice pravého horního okraje (pair!).
<bottom-left> : (nepovinné) souřadnice levého dolního okraje (pair!).
<bottom-right> : (nepovinné) souřadnice pravého dolního okraje (pair!).
<color>    : (nepovinné) transparentně zobrazená barva(tuple! word!)
<offset>    : (nepovinné) poloha pro začátek zkrácení (pair!).
<size>     : (nepovinné) velikost zkrácení (pair!).

Popis

Nakreslí obrázek s použitím poskytnuté inforace o pozici a šířce. Nemá-li obrázek zadané poziční informace, potom je nakreslen v souřadnici 0x0. Případně poskytnutá hodnota barvy bude použita pro transparentnost.

Note
 • Čtyři body nejsou dosud zavedeny. Budou umožňovat roztažení (stretch) obrázku s použitím čtyř libovolně umístěných hran.

 • border Tento nepovinný režim není dosud zaveden a nejspíš asi nikdy nebude.

 • Ke specifikaci obrázku nelze použít cesty. Zpracování cest je nákladné a proto je nevhodné pro dialekt draw, který je zaměřen na výkon. Použijte selektivní vyhodnocení (compose).

2.11. Text

Syntaxe

text <position> <string>

<position> : souřadnice polohy textu (pair!).
<string>  : tištěný text (string!).

Popis

Tiskne textový řetězec v určeném místě s aktuálním fontem.

Note

Není-li žádný font vybrán nebo jeho barva je nastavena na none, použije se místo toho barva pera.

2.12. Font

Syntaxe

font <font>

<font> : new font object to use (object! word!).

Popis

Výběr fontu pro zobrazení textu. Objekt fontu je klonem šablony typu font!.

2.13. Pen

Tento příkaz určuje typ kreslených obrysů pro jiné příkazy. Nabízeny jsou mnohé možnosti od jednoduché barvy k vnořeným uživatelským tvarům a gradientům.

2.13.1. Color pen

Syntaxe

pen <color>

<color> : název barvy nebo `off` pro žádnou barvu (tuple! word!).

Popis

Vybere barvu pro kreslení. Všechny tvary se kreslí vybranou barvou, dokud není pero nastaveno na 'off'.

2.13.2. Linear gradient pen

Syntaxe

pen linear <color1> <offset> ... <colorN> <offset> <start> <end> <spread>

<color1/N> : seznam barev gradientu (tuple! word!).
<offset>  : (nepovinné) odsazení barvy gradientu (float!).
<start>  : (nepovinné) počáteční bod (pair!).
<end>   : (nepovinné bez <start>) koncový bod (pair!).
<spread>  : (nepovinné) způsob šíření (word!).

Popis

Nastaví lineární gradient pro kreslící operace. Pro metodu "spread" jsou akceptované následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Je-li zadána metoda spread, definují koncové body směr gradientu. Nejsou-li body zadány, rozvíjí se gradient v horizontálním směru uvnitř kresleného obrazce.

2.13.3. Radial gradient pen

Syntaxe

pen radial <color1> <offset> ... <colorN> <offset> <center> <radius> <focal> <spread>

<color1/N> : seznam barev gradientu (tuple! word!).
<offset>  : (nepovinné) odsazení barvy gradientu (float!).
<center>  : (nepovinné) střed kružnice(pair!).
<radius>  : (nepovinné bez <center>) poloměr kružnice gradientu (integer! float!).
<focal>  : (nepovinné) ohnisko (pair!).
<spread>  : (nepovinné) způsob šíření (word!).

Popis

Nastaví radiální gradient pro kreslící operace. Pro metodu "spread" jsou akceptovány následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Radiální gradient bude vykreslován od ohniska k okraji kružnice, definované středem a poloměrem. Počáteční barva se vykreslí v ohnisku, koncová na okraji kruhu.

2.13.4. Diamond gradient pen

Syntaxe

pen diamond <color1> <offset> ... <colorN> <offset> <upper> <lower> <focal> <spread>

<color1/N> : seznam barev v gradientu (tuple! word!).
<offset>  : (nepovinné) odsazení barvy gradientu (float!).
<upper>  : (nepovinné) horní roh kosočtverce. (pair!).
<lower>  : (nepovinné bez <upper>) spodní roh kosočtverce (pair!).
<focal>  : (nepovinné) ohnisko (pair!).
<spread>  : (nepovinné) způsob šíření (word!).

Popis

Nastaví gradient ve tvaru kosočterce. Pro metodu "spread" jsou akceptovány následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Kosočtvercový gradient se vykreslí ve směru od ohniska k okraji kosočtverce, definovaného horním a dolním rohem. Počáteční barva se vykreslí v ohnisku, koncová barva na okraji kosočtverce.

2.13.5. Pattern pen

Syntaxe

pen pattern <size> <start> <end> <mode> [<commands>]

<size>   : velikost vnitřního zobrazení, určeného příkazy (<commands>) (pair!).
<start>  : (nepovinné) horní roh výřezu uvnitř vnitřního zobrazení (pair!).
<end>   : (nepovinné) spodní roh výřezu uvnitř vnitřního zobrazení (pair!).
<mode>   : (nepovinné) dlaždicové uspořádání (word!).
<commands> : blok příkazů Draw pro určení vzorků.

Popis

Nastaví uživatelský tvar jako vzorek pro kreslící operace. Pro dlaždicové uspořádání jsou akceptováný následující hodnoty: tile (default), flip-x, flip-y, flip-xy, clamp.

Výchozím bodem je 0x0 a koncovým bodem je <size>.

2.13.6. Bitmap pen

Syntaxe

pen bitmap <image> <start> <end> <mode>

<image> : obrázek pro dlaždice (image!).
<start> : (nepovinné) horní roh výřezu uvnitř zobrazení (pair!).
<end>  : (nepovinné) dolní roh výřezu uvnitř zobrazení (pair!).
<mode> : (nepovinné) dlaždicové uspořádání (word!).

Popis

Nastaví obrázek jako vzorek pro kreslící operace. Pro dlaždicové uspořádání jsou akceptovány tyto hodnoty: tile (default), flip-x, flip-y, flip-xy, clamp.

Výchozím bodem je 0x0 a koncovým bodem je velikost obrázku.

2.13.7. Vypnutí pera

Syntaxe

pen off

Popis

Zastaví všechny liniové kreslící operace u následných přákazů.

2.14. Fill-pen

Tento příkaz definuje výplňový režim pro další příkazy, vyžadující výplňové operace (uzavřené tvary). Lze použít mnoho různých možností od jednoduché barvy až k vnořeným uživatelským tvarům a gradientům.

2.14.1. Color fill

Syntaxe

fill-pen <color>
<color>  : volená barva výplně (tuple! word!).

Popis

Výběr barvy pro použití ve výplňových operacích. Všechny uzavřené tvary se plní vybranou barvou, pokud se plnící pero nenastaví na off.

2.14.2. Linear gradient fill

Syntaxe

fill-pen linear <color1> <offset> ... <colorN> <offset>
<color1/N> : seznam barev gradientu (tuple! word!).
<offset>   : (nepovinné) odsazení barvy gradientu (float!).
<start>  : (nepovinné) počáteční bod (pair!).
<end>   : (nepovinné bez <start>) koncový bod (pair!).
<spread>  : (nepovinné) způsob šíření (word!).

Popis

Nastaví lineární gradient pro výplňové operace. Pro metodu "spread" jsou akceptovány následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Jsou-li použito, definují počáteční a koncové body směr rozvoje gradientu. Nejsou-li použity, rozvíjí se gradient vodorovně uvnitř kresleného tvaru.

2.14.3. Radial gradient fill

Syntaxe

fill-pen radial <color1> <offset> ... <colorN> <offset> <center> <radius> <focal> <spread>

<color1/N> : seznam barev gradientu (tuple! word!).
<offset>  : (nepovinné) odsazení barvy gradientu (float!).
<center>  : (nepovinné) střed kružnice (pair!).
<radius>  : (nepovinné bez <center>) poloměr vymezující kružnice (integer! float!).
<focal>  : (nepovinné) ohnisko (pair!).
<spread>  : (nepovinné) způsob šíření (word!).

Popis

Nastaví radiální gradient pro plnící operace. Pro metodu šíření (spread) jsou akceptovány následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Radiální gradient se rozvíjí od ohniska až po okraj kruhu, určeného středem a poloměrem. Počáteční barva začíná v ohnisku, koncová barva končí na kružnici.

2.14.4. Diamond gradient fill

Syntaxe

fill-pen diamond <color1> <offset> ... <colorN> <offset> <upper> <lower> <focal> <spread>

<color1/N> : seznam barev gradientu (tuple! word!).
<offset>  : (volitelné) odsazení barvy gradientu (float!).
<upper>  : (volitelné) horní roh čtyřúhelníka. (pair!).
<lower>  : (volitelné bez <upper>) dolní roh čtyřúhelníka (pair!).
<focal>  : (volitelné) ohnisko (pair!).
<spread>  : (volitelné) metoda šíření (word!).

Popis

Nastaví gradient ve tvaru kosočtverce pro výplňové operace. Pro metodu spread jsou akceptovány následující hodnoty: pad, repeat, reflect (currently pad is same as repeat for Windows platform).

Kosočtvercový gradient se rozvíjí z ohniska až po okraj čtyřúhelníku, daného horním a dolním rohem. Počáteční barva začíná v ohnisku, koncová končí na hraně kosočtverce.

2.14.5. Pattern fill

Syntaxe

fill-pen pattern <size> <start> <end> <mode> [<commands>]

<size>   : velikost vnitřního obrázku, u něhož budou použity příkazy (<commands> (pair!).
<start>  : (volitelné) horní roh výřezu ve vnitřním zobrazení (pair!).
<end>   : (volitelné) dolní roh výřezu ve vnitřním zobrazení (pair!).
<mode>   : (volitelné) dlaždicové uspořádání (word!).
<commands> : blok příkazů Draw k určení vzorku.

Popis

Nastaví uživatelský tvar vzorku pro plnící operace. Pro parametr <mode> jsou akceptovány tyot hodnoty: tile (default), flip-x, flip-y, flip-xy, clamp.

Výchozím bodem je 0x0 a koncovým bodem je <size>.

2.14.6. Bitmap fill

Syntaxe

fill-pen bitmap <image> <start> <end> <mode>

<image> : obrázek použitý při dlaždicovém uspořádání (image!).
<start> : (optional) horní roh výřezu uvnitř obrázku (pair!).
<end>  : (optional) spodní roh výřezu uvnitř obrázku (pair!).
<mode> : (optional) uspořádání dlaždic (word!).

Popis

Nastaví obrázek jako vzorek, použitý při plnících operacích. V režimu <mode> jsou akceptovány následující hodnoty: tile (default), flip-x, flip-y, flip-xy, clamp.

Výchozím bodem je 0x0 a koncovým bodem je velikost obrázku.

2.14.7. Vypnutí vyplňování

Syntaxe

fill-pen off

Popis

Zastaví všechny plnící operace pro následné příkazy.

2.15. Line-width

Syntaxe

line-width <value>

<value> : nová tlouštku čáry v pixelech (integer!).

Popis

Nastaví novou tlouštku (width) čar.

2.16. Line-join

Syntaxe

line-join <mode>

<mode> : způsob spojení dvou čar (word!).

Popis

Nastaví způsob spojování čar při kreslení. Přípustné jsou tyto hodnoty: * miter (default) * round * bevel * miter-bevel

Line-join
Note

miter-bevel usekne špičku tvaru miter na tvar bevel, přesáhne-li její délka stanovenou mez (Viz zde).

2.17. Line-cap

Syntaxe

line-cap <mode>

<mode> : tvar ukončení čáry (word!).

Popis

Nastaví tvar ukončení kreslených čar. Jsou používány následující tvary: * flat (default) * square * round

Line-cap

2.18. Anti-alias

Syntaxe

anti-alias <mode>

<mode> : `on` pro umožnění `off` pro znemožnění.

Popis

Přepíná (on/off) režim vyhlazování (anti-aliasing) pro následné příkazy Draw.

Note

Vyhlazení zubatých obrysů poskytuje hezčí vzhled ale degraduje výkon.

2.19. Matrix

Syntaxe

matrix <matrix-setup>
matrix 'pen <matrix-setup>
matrix 'fill-pen <matrix-setup>

<matrix-setup> : the matrix which is pre/post-multiplied to current matrix (block!).

Popis

Provádí násobení matic. Aktuální transformační matice je touto maticí násobena zleva.

Blok matice matrix-setup musí mít 6 čísel (number!).

matrix [a b c d e f]

Hodnoty bloku jsou interně použity pro vytvoření následující transformační matice:

|a c e|
|b d f|
|0 0 1|

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se násobení aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.20. Matrix-order

Syntaxe

matrix-order <mode>

<mode> : 'append or 'prepend (word!).

Popis

Definuje, zda nové matice v následných operacích jsou pre-multiplied (prepend - default mode) nebo post-multiplied (append) ke stávající matici.

2.21. Reset-matrix

Syntaxe

reset-matrix
reset-matrix 'pen
reset-matrix 'fill-pen

Popis

Převede stávající transformační matici na jednotkovou matici.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se reset aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

|1 0 0|
|0 1 0|
|0 0 1|

2.22. Invert-matrix

Syntaxe

invert-matrix
invert-matrix 'pen
invert-matrix 'fill-pen

Popis

Provede algebraickou inverzi aktuální transformační matice.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se inverze aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.23. Push

Syntaxe

push <draw-block>

<draw-block> : blok příkazů Draw (block!).

Popis

Uloží aktuální stav (transformace, výřez a nastavení pera) do zásobníku (stack). Poté lze uvnitř příkazového bloku PUSH měnit stávající transformační matici, pera atp. Po bloku PUSH se aktuální stav obnoví načtením (pop) ze zásobníku. Příkaz PUSH může být vnořený.

2.24. Rotate

Syntaxe

rotate <angle> <center> [<commands>]
rotate 'pen <angle>
rotate 'fill-pen <angle>

<angle> : úhel ve stupních (integer! float!).
<center> : (nepovinné) střed otáčení (pair!).
<commands> : (nepovinné) Příkazy dialektu Draw.

Popis

Nastaví pravotočivou rotaci ve stupních kolem daného bodu. Není-li zadán nepovinný parametr center, provede se rotace kolem počátku aktuálního souřadného systému. Negativní hodnoty lze použít pro levotočivou rotaci. Je-li jako poslední argument zadán blok, aplikuje se rotace pouze na příkazy v bloku.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se rotace aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.25. Scale

Syntaxe

scale <scale-x> <scale-y> [<commands>]
scale 'pen <scale-x> <scale-y>
scale 'fill-pen <scale-x> <scale-y>

<scale-x> : měřítko pro osu X (number!).
<scale-y> : měřítko pro osu Y (number!).
<commands> : (nepovinné) Příkazy dialektu Draw.

Popis

Nastaví velikost zvětšení. Zadané hodnoty jsou násobitelé; hodnoty větší než jedna zvětšují; hodnoty menší než jedna zmenšují.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se změna velikosti aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.26. Translate

Syntaxe

translate <offset> [<commands>]
translate 'pen <offset>
translate 'fill-pen <offset>

<offset> : velikosti posunu (pair!).
<commands> : (nepovinné) Příkazy dialektu Draw.

Popis

Nastaví počátek pro kreslící příkazy. Víceré příkazy translate mají kumulativní účinek. Je-li blok zadán jako poslední argument, použijí se posuny pouze u příkazů z tohoto bloku.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se posunutí aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.27. Skew

Syntaxe

skew <skew-x> <skew-y> [<commands>]
skew 'pen <skew-x> <skew-y>
skew 'fill-pen <skew-x> <skew-y>

<skew-x> : zkosení k ose x ve stupních (integer! float!).
<skew-y> : (nepovinné) zkosení k ose y ve stupních (integer! float!).
<commands> : (optional) Příkazy dialektu Draw.

Popis

Nastaví zkosení souřadných os, zadané úhlem pootočení ve stupních. Není-li zadáno <skew-y>, předpokládá se, že je nulové. Je-li blok zadán jako poslední argument, použije se zkosení pouze u příkazů z tohoto bloku.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se zkosení aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.28. Transform

Syntaxe

transform <center> <angle> <scale-x> <scale-y> <translation> [<commands>]
transform 'pen <center> <angle> <scale-x> <scale-y> <translation>
transform 'fill-pen <center> <angle> <scale-x> <scale-y> <translation>

<center>   : (nepovinné) střed rotace (pair!).
<angle>    : úhel rotace ve stupních (integer! float!).
<scale-x>   : měřítko pro osu X (number!).
<scale-y>   : měřítko pro osu Y (number!).
<translation> : velikost posunu (pair!).
<commands>  : (optional) příkazy dialektu Draw.

Popis

Nastaví transformaci jako je posunutí, měřítko a pootočení. Je-li blok zadán jako poslední argument, použije se transformace pouze u příkazů z tohoto bloku.

Při použití literálových slov (lit-words) 'pen nebo 'fill-pen se transformace aplikuje na aktuální pen nebo fill-pen.

2.29. Clip

Syntaxe

clip <start> <end> <mode> [<commands>]
clip [<shape>] <mode> [<commands>]

<start>  : horní levý roh výřezu (pair!)
<end>   : spodní pravý roh výřezu (pair!)
<mode>   : (nepovinné) způsob sloučení výřezů (word!)
<commands> : (optional) příkazy dialektu Draw.
<shape>  : příkazy dialektu Shape.

Popis

Určuje pravoúhlý výřez definovaný dvěma body (start, end) nebo libovolně tvarovaný výřez, definovaný blokem příkazů sub-dialektu Shape. Takto určený výřez je platný pro všechny následné příkazy dialektu Draw. Je-li blok zadán jako poslední argument, použije se výřez pouze u příkazů z tohoto bloku.

Způsob spojení nového výřezu se stávajícím může být zadán jako jeden z následujících způsobů:

 • replace (default)

 • intersect

 • union

 • xor

 • exclude

3. Shape commands

Syntaxe

shape [<commands>]

<commands> : příkazy dialektu Shape

Popis

Klíčová slova shape umožňují přístup k příkazům sub-dialektu Shape. Specifickými rysy tohoto kreslícího dialektu jsou:

 • pozici pera (pen) lze měnit nezávisle na kreslících operacích.

 • každý kreslící příkaz začíná na aktuální pozici pera.

 • tvary jsou automaticky uzavírány (bez potřeby kreslit poslední úsek k výchozí pozici).

 • generované tvary lze zadat do fill-pen pro vytváření jednoduchých i sofistikovaných výplní.

 • souřadnice mohou být absolutní (jako ve Draw) nebo relativní vzhledem k poslední pozici.

Note

Všechny kreslící příkazy používají implicitně absolutní souřadnice. Použití 'lit-word' verze příkazu přepne na relativní souřadnice.

3.1. Move

Syntaxe

 move <position>      (absolute)
'move <position>      (relative)

<position> : nová pozice pera (pair!).

Popis

Přemístí pero na novou pozici. Nic se nekreslí.

3.2. Line

Syntaxe

 line <point> <point> ...  (absolute)
'line <point> <point> ...  (relative)

<point> : souřadnice bodu (pair!).

Popis

Nakreslí úsečku mezi dvěma body. Je-li zadáno více bodů, kreslí se další úsečky, napojované na předchozí v daném pořadí.

3.3. Arc

Syntaxe

 arc <end> <radius-x> <radius-y> <angle> sweep large    (absolute)
'arc <end> <radius-x> <radius-y> <angle> sweep large    (relative)

<end>   : koncový bod oblouku (pair!).
<radius-x> : poloměr kružnice ve směru osy x (integer! float!).
<radius-y> : poloměr kružnice ve směru osy y (integer! float!).
<angle>  : úhel pootočení výchozí elipsy ve stupních (integer! float!).
sweep   : (optional) oblouk je kreslen ve směru pozitivního úhlu.
large   : (optional) vytvoří konvexní oblouk (souvisí s volbou 'sweep).

Popis

Kreslí kruhový oblouk mezi aktuální polohou pera a koncovým bodem oblouku. Oblouk je definován poloměrem nebo úhlem (angle) mezi koncovými průvodiči.

3.4. Curve

Syntaxe

 curve <point> <point> <point> ...  (absolute)
'curve <point> <point> <point> ...  (relative)

<point> : souřadnice bodu (pair!).

Popis

Kreslí kubickou Bezierovu křivku, danou čtyřmi body. Počátečním bodem je aktuální pozice pera.

3.5. Curv

Syntaxe

 curv <point> <point> ...  (absolute)
'curv <point> <point> ...  (relative)

<point> : souřadnice bodu (pair!).

Popis

Kreslí hladkou kubickou Bezierovu křivku, danou pořadím alespoň dvou bodů. Implicitně prvním bodem je aktuální pozice pera.

"Za první kontrolní bod se považuje reflexe druhého kontrolního bodu předchozího příkazu relativně k aktuálnímu bodu. Není-li takového příkazu, je prvním kontrolním bodem aktuální bod."

3.6. Qcurve

Syntaxe

 qcurve <point> <point> ...  (absolute)
'qcurve <point> <point> ...  (relative)

<point> : souřadnice bodu (pair!).

Popis

Kreslí kvadratickou Bezierovu křivku, danou pořadím alespoň dvou bodů. Implicitně prvním bodem je aktuální pozice pera.

3.7. Qcurv

Syntaxe

 qcurv <point>  (absolute)
'qcurv <point>  (relative)

<point> : souřadnice koncového bodu (pair!).

Popis

Kreslí hladkou kvadratickou Bezierovu křivku z aktuální pozice pera k určenému bodu.

3.8. Hline

Syntaxe

 hline <end-x>  (absolute)
'hline <length> (relative)

<end-x> : koncová pozice ve směru osy X (integer! float!).
<length> : délka úsečky (integer! float!).

Popis

Kreslí horizontální úsečku z aktuální pozice pera.

3.9. Vline

Syntaxe

 vline <end-y>  (absolute)
'vline <length> (relative)

<end-y> : koncová pozice ve směru osy Y (integer! float!).
<length> : délka úsečky (integer! float!).

Popis

Kreslí vertikální úsečku z aktuální pozice pera.

3.10. Line-width

Totéž jako v dialektu Draw.

3.11. Line-join

Totéž jako v dialektu Draw.

3.12. Line-cap

Totéž jako v dialektu Draw.

3.13. Pen

Totéž jako v dialektu Draw.

3.14. Fill-pen

Totéž jako v dialektu Draw.

4. Implicitní hodnoty

Při spouštění nové seance Draw jsou použity následující počáteční hodnoty:

Property Value

background

white

pen color

black

filling

off

anti-alias

on

font

none

line width

1

line join

miter

line cap

flat

5. Sub bloky

Příkazy uvnitř kódu Draw mohou být libovolně seskupovány do bloků. Sémantika příkazů se nemění, neboť se jedná o pouhé "cukrátko", umožňující snadnější skupinovou manipulaci s příkazy (zejména skupinové vyjmutí, vložení či odebrání). Prázdné bloky jsou přípustné.

6. Aktuální pozice

Slova typu set-words mohou být použita mezi příkazy kódu Draw k zaznamenání aktuální pozice do bloku Draw, snadno přístupného při eventuelní pozdější potřebě.

Note

Změní-li se délka bloku Draw před slovem set-word, upraví se původní pozice tak aby set-word dále neukazoval na tentýž odkaz.

7. Funkce draw

Blok Draw je možné vykreslit přímo do obrázku s použitím funkce draw.

Syntaxe

draw <size> <spec>
draw <image> <spec>

<size> : velikost nového obrázku (pair!).
<image> : obrázek použitý jako 'canvas' (image!).
<spec> : blok příkazů Draw (block!).

Popis

Přenese poskytnuté příkazy Draw do existujícího nebo nového obrázku. Vratnou hodnotou funkce je obsah obrázku.

8. Zastaralé API

Fill-pen také podporuje zastaralé API, které existuje jenom kvůli kompatibilitě s Rebol/Draw; v nových skriptech Redu by se nemělo používat.

Syntaxe

fill-pen linear <grad-offset> <grad-start-rng> <grad-stop-rng>
     <grad-angle> <grad-scale-x> <grad-scale-y> <grad-color> <offset>
     <grad-color> <offset> ...

fill-pen radial <grad-offset> <grad-focal> <grad-radius>
     <grad-angle> <grad-scale-x> <grad-scale-y> <grad-color> <offset>
     <grad-color> <offset> ...

fill-pen diamond <grad-offset> <grad-focal> <grad-radius>
     <grad-angle> <grad-scale-x> <grad-scale-y> <grad-color> <offset>
     <grad-color> <offset> ...

<grad-type>   : typ gradientu (word!).
<grad-offset>  : odsazení počátku zobrazení gradientu (pair!).
<grad-start-rng> : počátek rozsahu gradientu (integer!).
<grad-stop-rng> : konec rozsahu gradientu (integer!).
<grad-focal>   : ohnisko gradientu (pair!).
<grad-radius>  : poloměr gradientu (integer!).
<grad-angle>   : (nepovinné) rotace gradientu ve stupních (integer! float!).
<grad-scale-x>  : (optional) zvětšení pro směr X (integer! float!).
<grad-scale-y>  : (optional) zvětšení pro směr Y (integer! float!).
<grad-color>   : barva gradované výplně (tuple! word!).

Popis

Nastaví barvu gradientu pro plnící operace. Pro typ gradientu jsou akceptované tyto hodnoty: linear, radial, diamond.

For example:

fill-pen linear 0x100 0 400 red green blue box 0x100 400x300
Grad-pen
Note

gradient lze zadat až 256 ti barvami

9. Zdrojový kód grafiky

Grafika v této dokumentaci je generována s použitím jazyka Red a jeho dialektu Draw. Následuje příklad zdrojového kódu, který si čtenář může vyzkoušet překopírováním do své redové konzoly:

Red [
	Title:	"Graphics generator for Draw documentation"
	Author: "Nenad Rakocevic"
	File:  %draw-graphics.red
	Needs:	View
]

Arial: make font! [name: "Consolas" style: 'bold]
small: make font! [size: 9 name: "Consolas" style: 'bold]

save %line-cap.png draw 240x240 [
	font Arial
	text 20x220 "Flat"
	text 90x220 "Square"
	text 180x220 "Round"

	line-width 20 pen gray
	line-cap flat	line 40x40 40x200
	line-cap square line 120x40 120x200
	line-cap round	line 200x40 200x200

	line-width 1 pen black
	line 20x40 220x40
	line 20x200 220x200
]

save %line-join.png draw 500x100 [
	font Arial
	text 10x20 "Miter"
	text 170x20 "Round"
	text 330x20 "Bevel"

	line-width 20 pen gray
	line-join miter line 140x20 40x80 140x80
	line-join round line 300x20 200x80 300x80
	line-join bevel line 460x20 360x80 460x80

	line-join miter
	line-width 1 pen black
	line 140x20 40x80 140x80
	line 300x20 200x80 300x80
	line 460x20 360x80 460x80
]

save %coord-system.png draw 240x240 [
	font small
	text 5x5 "0x0"
	line-width 2
	line 20x20 200x20 195x16
	line 200x20 195x24

	line 20x20 20x200 16x195
	line 20x200 24x195

  font Arial
	text 205x12 "X"
	text 12x205 "Y"
]

save %grad-pen.png draw 400x400 [
	pen off
	fill-pen linear 0x100 0 400 red green blue box 0x100 400x300
]

save %grad-pen-more.png draw 600x400 [
	pen off
	fill-pen linear 0x0 0 200 red green blue box 0x0 200x200
	fill-pen linear 200x0 0 200 255.0.0 255.255.0 0.255.0 0.255.255 0.0.255 box 200x0 400x200
	fill-pen linear 400x0 0 200 255.0.0 0.1 255.255.0 0.2 0.255.0 0.4 0.255.255 0.8 0.0.255 .9 255.0.255 1.0 box 400x0 600x200
	fill-pen blue box 0x200 200x400 fill-pen radial 100x300 0 100 255.0.0 0.255.0 0.0.255 box 0x200 200x400
	fill-pen blue box 200x200 400x400 fill-pen diamond 300x300 0 100 30 255.0.0 0.255.0 0.0.255 box 200x200 400x400
	fill-pen diamond 500x300 0 100 30 3.0 1.5 255.0.0 0.255.0 0.0.255 box 400x200 600x400
]

results matching ""

  No results matching ""