Dialekt Parse

1. Úvod

Dialekt Parse je jazyk specifické domény (domain-specific language - DSL) programovacího jazyka Red, který umožňuje stručné a přesné ošetření vstupu (input) podle zadaných gramatických pravidel (rules).

Ošetřením jsou zde míněny tyto procesy:

 • Hledání - lokalizace zadaných vzorů

 • Validace - ověření shody vstupu s určitou specifikací

 • Vyjmutí - přefiltrování dat a agregace hodnot (e.g. scraping)

 • Modifikace - transformace dat (vložení či odejmutí hodnot a změna detekovaných částí vstupů)

 • Zpracování jazyka - použití kompilátorů, interpretů a lexikálních analyzátorů, zvláště pro DSL

 • Kódování a dekódování - konverze datových formátů z jednoho do druhého.

1.1. Použití

Proces parsování se invokuje funkcí parse s použitím jednoduché skladby (podrobněji viz sekce Extra funkce):

parse <input> <rules>

<input> : jakákoli hodnota typu series! kromě image! a vector!
<rules> : hodnota typu block!, obsahující platný dialekt Parse (top-level rule)

Funkce parse provádí postupné vyhodnocení jednotlivých částí vstupu z hlediska zadaného bloku pravidel. Celkové vyhodnocení vrací hodnotu typu logic! jako sdělení, zda zadaná gramatická pravidla byla či nebyla v úplné shodě se zadanými částmi vstupu.

1.2. Základní principy

Gramatická pravidla definují vzory, použité pro vyhodnocení vstupních dat. Základní hodnotící krok dialektu Parse je pravidlo match, které má jeden z těchto dvou výstupů:

 • Pokud se zadané pravidlo shoduje s posuzovanou částí vstupu, je úspěšné a proces parse postoupí (advance) za konformní část vstupu (i pravidla);

 • Pokud se neshoduje, pravidlo selhává (fails), načež se parse vrátí (backtracks) k alternativním pravidlům - pokud existují.

Hodnocení vstupu (parsing) je stále se opakující aplikace tohoto základního kroku, která je zastavena jednou z následujících dvou ukončujících podmínek:

 • Neúspěšná aplikace pravidla: parse vrací false, signalizujíce neshodu

 • Úplná shoda pravidla s porovnávaným vstupem a vyčerpání vstupu (to jest dosažení konce zkoumaného vstupu): parse vrací true, signalizujíce shodu.

POZOR: Nejsou-li splněny ukončovací podmínky, může vstoupit Parse do nekonečné smyčky.

1.3. Glosář

Dialekt parse je vylepšený člen rodiny formálních jazyků Parsing Expression Grammar (PEG), odlišující se širokou sadou vlastností a hlubokou integrací s jazykem Red, avšak sdílející obecné významy základních konstrukcí a operací:

Gramatická pravidla

Hierarchické výrazy s prakticky neomezenou skladebností. Jejich skladba a sémantika jsou popsány v sekci Pravidla dialektu Parse.

Postupování

Procházení (advancing) vstupní řadou postupným ověřováním shody jednotlivého elementu s gramatickými pravidly - až ke konci řady nebo k výskytu neshody.

Vyhledání

Hledání následného pravidla, k uplatnění za úspěšnou shodou (fetching).

Alternace (v PEG popsáno jako uspořádaný výběr)

V případě výskytu neshody s pravidlem se postupně pokoušet o shodu s následujícími alternativními pravidly v témže bloku za znakem | ("pipe", "bar", "nebo").

Navrácení

Vrácení vstupu a pravidel na pozici před selháním pravidla (backtracking). Ostatní změny (vedlejší účinky a úpravy vstupu či pravidel) zůstávají.

Kumulativní chování

Parsovací pravidla (zejména Opakování) se vždycky snaží posoudit co nejvíce vstupních dat (possessive matching).

2. Režimy parsování

Procedura parse nabízí určitou flexibilitu provedení podporou různých režimů.

2.1. Rozlišení malých a velkých písmen

Implicitně má Parse shodnou sémantiku jako Red a je case-insensitive. Rozlišení velkých písmen lze zapnout upřesněním /case nebo vypnout/zapnout klíčovým slovem case.

Syntaxe

case <word>

<word> : word! value

S hodnotou, na níž odkazuje word se zachází jako s logickým praporkem (flag) podle standardní sémantiky Redu. Logické true umožňuje case-sensitivní režim, zatímco logické false jej znemožňuje.

2.2. Sběrný režim

Pravidlo collect přikazuje, aby parse vrátilo blok místo hodnoty logic!. Detaily lze nalézt v sekci Vyjmutí section.

2.3. Typy vstupu

V závislosti na typu vstupních dat nejsou některá pravidla Parse uplatnitelná nebo se chovají odlišně.

 • any-block!:

  • Vyhledávání shody se sadou znaků nemá žádný význam a vždycky selže;

 • any-string! a binary!:

  • Porovnávání s datovým typem nebo se sadou typů není podporováno.

3. Pravidla dialektu Parse

Gramatická pravidla v dialektu Parse mohou mít několik forem a obvykle mají vnořenou nebo rekurzivní strukturu. Každé pravidlo je jedním z následujících:

 • Dialektem rezervované klíčové slovo, volitelně následované argumenty nebo možnostmi (viz níže).

 • Hodnota některého z následujících datových typů:

  • datatype! nebo typeset! - porovnává vstupní hodnotu s jejím typem;

  • bitset! - reprezentuje znakovou sadu;

  • word! - odkazuje na well-formed sub-pravidlo;

  • lit-word! nebo lit-path! — zavedené zkratky pro parsování vstupních hodnot typu word! případně path!;

  • set-word! - se používá k nastavení slova na aktuální vstupní pozici;

  • get-word! - vrátí pozici vstupu k místu, označeném slovem;

  • block! - hodnota, která obsahuje libovolný počet sub-pravidel a znaků |, jež působí jako oddělovače pro alternativní pravidla;

  • integer! - hodnota, která slouží jako počítadlo pro opakování pravidla; dvě následující hodnoty typu integer! označují rozsah možných iterací;

  • paren! - hodnota, která působí jako únikový mechanizmus dialektu vyhodnocením obsaženého výrazu Red a pokračováním v parsování vstupu; některá klíčová slova Parse používají vrácené hodnoty z výrazu ve shodě se svou vlastní sémantikou;

 • Jakákoliv jiná literálová hodnota výše nezmíněná, jež se používá tak jak je pro přímé porovnávání se vstupem.

POZN: Parse je konsistentní s Redem v používání volného přirovnání pro porovnávání s literálovými hodnotami.

Každé pravidlo (rule) je charakterizováno podmínkami, při kterých parsování pokročí vstupem a uspěje. Přehled pravidel (jak vyhražená, tak klíčová slova) je tabelárně uveden níže.

Table 1. Přehled pravidel dialektu Parse.
Pravidlo Categorie Pokročí Uspěje

case

Režimy parsování

Never

Always

block!

Skladba

Depends

Depends

word!

Skladba

Depends

Depends

literal value

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

lit-word!

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

lit-path!

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

datatype!

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

typeset!

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

bitset!

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

quote

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

skip

Přímé posouzení shody

Depends

Depends

none

Přímé posouzení shody

Never

Always

end

Přímé posouzení shody

Never

Depends

opt

Předstih

Depends

Always

not

Předstih

Never

Depends

ahead

Předstih

Never

Depends

paren!

Vyhodnocení výrazu

Never

Always

set-word!

Pozicování

Never

Always

get-word!

Pozicování

Depends

Always

integer!

Opakování

Depends

Depends

any

Opakování

Depends

Always

some

Opakování

Depends

Depends

while

Opakování

Depends

Always

to

Hledání

Depends

Depends

thru

Hledání

Depends

Depends

if

<<Řízený průběh>>

Never

Depends

into

<<Řízený průběh>>

Depends

Depends

fail

<<Řízený průběh>>

Never

Never

break

<<Řízený průběh>>

Never

Always

reject

<<Řízený průběh>>

Never

Never

set

Vyjmutí

Depends

Depends

copy

Vyjmutí

Depends

Depends

collect

Vyjmutí

Depends

Depends

keep

Vyjmutí

Depends

Depends

remove

Modifikace

Depends

Depends

insert

Modifikace

Always

Always

change

Modifikace

Depends

Depends

POZN: Všechna pravidla v dále uvedených odstavcích se plně shodují se svými vstupy.

3.1. Skladba

Pravidla block! přímo seskupují ostatní prvidla, jsouce prostředkem pro kombinaci. Pravidla word! nepřímo odkazují na jiná pravidla, jsouce tak prostředkem abstrakce. Společně tvoří základ mluvnické skladby dialektu Parse.

Na strukturální úrovni je gramatika dialektu Parse složena ze sekvencí a alternativ.

 • Sekvence pravidel je skupina nula či více pravidel, individuelně ukončených koncem sekvence. Tato sekvence je úspěšná, dospěje-li parsování (postupně úspěšnou aplikací svých sub-pravidel) ke svému konci. V případě selhání některého sub-pravidla se proces vrátí (backtracks) na počátek neúspěšné sekvence.

 • Koncem sekvence pravidel je buď konec vymezujícího bloku nebo hraniční znak | alternativy.

 • Alternativa je volitelná sekvence, kterou se Parse pokusí posoudit v případě, že předchozí (to jest před hranicí |) sekvence selže.

3.2. Přímé posouzení shody

Pravidla, popsaná v této části, přímo posuzují shodu vstupnch dat a slouží jako základní stavební bloky pro sestavování složitějších pravidel.

3.2.1. Literálová hodnota

Posouzení shody literálové hodnoty je úspěšné a vede k pokročení zadaným vstupem, je-li posuzovaná literálová hodnota totožná s hodnotou na aktuální pozici.

POZN: Parse používá volnou komparaci pro ověření rovnosti. Case-sensitivní režim vynucuje porovnání s rozlišením malých a velkých písmen.

Příklad

parse [today is 5-September-2012 #"," 20.3 degrees/celsius][
  'yesterday 'was | 'today 'is 05/09/12 comma 2030e-2 ['degrees/fahrenheit | 'degrees/celsius]
]

POZN: Pro porovnávání literálových hodnot, vymezených v dialektu Parse, se jako únikový mechanizmus používá klíčové slovo quote.

3.2.2. Datový typ

Ověření shody podle datového typu (datatype) je úspěšné a vede k pokročení vstupem, pokud je ověřovaná hodnota daného typu.

Příklad

parse [#a 'bird /is :the word][issue! lit-word! refinement! get-word! word!]

POZN: Ověření shody podle datového typu není podporováno pro vstup typu binary! a any-string!.

3.2.3. Typová sada

Ověření shody podle typové sady (type set) je úspěšné a vede k pokročení vstupem, patří-li datový typ vstupní hodnoty k dané typové sadě.

Příklad

banner: [
        |
       [_]
       [___]
      [_____]
  Red programming language
  https://www.red-lang.org
]

parse banner [default! series! any-block! any-list! all-word! any-word! any-type! any-string!]

POZN: Ověření shody podle typové sady není podporováno pro vstup typu binary! a any-string!.

3.2.4. Znaková sada

Jsou-li vstupní data typu any-string! nebo binary! a vstupní hodnotu reprezentuje Unicode Code Point (UCP), který patří k dané sadě znaků, je ověření shody úspěšné a vede k posunu vstupem. Ve všech ostatních případech je ověření shody neúspěšné.

Podrobnosti o vytvoření datové sady lze nalézt v documentaci k datovému typu bitset!.

Příklad

animal: charset [#"🦢" #"^(1F418)" 128007]
follow: charset "🚶👣🚸"

parse "👣 the white 🐇" [follow " the white " animal]

POZN: Varianty lowercase/uppercase téhož písmena mají různá UCP. Z toho vyplývá, že ověřování shody podle znakové sady je case-sensitive bez ohledu na režim parsování.

POZN: Pro vstup typu binary! mají význam pouze hodnoty UCP menší než 255, protože parsování v tomto režimu je byte-granular.

3.2.5. quote

Působí jako únikový (escape) mechanizmus ze sémantiky dialektu Parse doslovným ověřením shody následující hodnoty. Toto pravidlo je úspěšné a vede k posunu vstupem, jestliže je ověření shody úspěšné.

Syntaxe

quote <value>

<value> : literal value to match

Příklad

parse [[integer!] matches 20][quote [integer!] quote matches quote 20]

3.2.6. skip

Shoduje se s libobolnou hodnotou a pokročí vstupem. Selže pouze v případě, kdy je pozice vstupu na chvostu (tail), protože tam není co posuzovat.

Příklad

parse <💓> [skip | the beat]

3.2.7. none

Pravidlo no-op nebo catch-all, vždy se shoduje a nikdy nevede k postupu vstupem.

Příklad

parse reduce [none none][none #[none] ['none | none] none! none]

3.2.8. end

Pravidlo je úspěšné, je-li pozice vstupu na jeho chvostu (tail) a nikdy nevede k postupu vstupem, protože již není kam se posouvat.

Příklad

parse [(*◕ᴗ◕*)][end | skip [skip | end]]

3.3. Předstih

Pravidla s předstihem (look-ahead) nabízejí podrobnější nastavení pro ověřování shody, couvání (backtracking) a posun vstupem.

3.3.1. opt

Volitelně posuzuje shodu s daným pravidlem, která vede či nevede k posunu vstupem. Pravidlo je vždy úspěšné (== true) bez ohledu na shodu.

Syntaxe

opt <rule>

<rule> : Parse rule (option) to match

Příklad

parse "maybe" [opt "or" "may" opt [#"b" #"e"] opt "not"]

3.3.2. not

Toto pravidlo je úspěšné, jestliže zadané pravidlo selže a opačně. Nikdy nevede k posunu vstupem, bez ohledu na shodu či neshodu.

Syntaxe

not <rule>

<rule> : Parse rule to invert

Příklad

parse [panama][not 'man not ['plan | 'canal] not word! | skip]

3.3.3. ahead

Přednostně řeší shodu s daným pravidlem. Selže v případě selhání pravidla, jinak je úspěšné bez posunu vstupem.

Syntaxe

ahead <rule>

<rule> : Parse rule to look ahead

Příklad

parse [great times ahead][ahead ['great 'times] 'great ahead ['times ahead word! 'ahead] 'times skip]

3.4. Vyhodnocení výrazu

Pravidlo typu paren! obsahuje libovolný výraz Redu, který se v případě shody vyhodnotí. Toto pravidlo je vždy úspěšné ale nevede k postupu vstupem.

Příklad

parse [(did it match?)][
  block! (not matched)
  | (probe 'backtracked) quote (did it match?) (probe 'matched!)
]

3.5. Pozicování

Je možné označit aktuální pozici vstupu nebo přejít (rewind/fast-forward) na jinou pozici v téže vstupní řadě.

3.5.1. Označení

Pravidlo set-word! nastaví slovo k aktuální pozici vstupní řady. Je vždy úspěšné a nikdy nevede k postupu vstupem.

Příklad

check: quote (probe reduce [start :failed before after current end])
match: [before: 'this none after:]

parse [match this input][
  start: quote [false start] failed:
  | ahead [skip match] current: ['match 'this 'input] end: check
]

3.5.2. Přemístění

Pravidlo get-word! nastaví pozici vstupu do místa, označeného zadaným slovem. Je vždy úspěšné a buď posouvá vpřed, zůstává stát nebo posouvá vzad - v závislosti na postavení markeru vzhledem k aktuální pozici vstupu.

Příklad

phrase: "and so on and so forth, 'til it gets boring"
goes: skip find phrase comma 2
end: tail phrase

parse phrase [again: "and" :again ['it | :goes] "until the" | :end]

POZN: Přemístění pozice do jiné řady než vstupní není dovoleno.

3.6. Opakování

Pravidla níže popsaná působí při posouzení shody jako smyčky nebo iterátory buď určeným počtem opakování nebo až do dosažení neshody.

POZN: Opakovací pravidla mají vlastnické chování a posoudí shodu co možná nejrozsáhlejšího vstupu.

3.6.1. Počet iterací

Provede posouzení shody s daným pravidlem zadaným počtem opakování. Je-li použita skladba range, je jako úspěšný akceptován libovolný počet shod v zadaném rozsahu.

Syntaxe

<count> <rule>
<count> <count> <rule>

<count> : non-negative integer! value or word! referring to such value
<rule> : Parse rule to match a specified number of times

POZN: Při použití skladby range musí být první celé číslo (spodní mez) menší nebo roven druhému celému číslu (horní mez).

Příklad

tuple: [2 word!]
triple: [3 skip]
THX:  1138

parse [G A T T A C A][2 3 tuple triple | 0 thx [triple tuple] 1 tuple 0 triple]

3.6.2. Rekurze

Pravidla dialektu Parse lze rekurzivně skládat. Úroveň rekurze je limitována hloubkou interní paměti stack.

Příklad

ping: [none pong]
pong: [skip ping | end]

parse https://google.com ping

3.6.3. any

Porovná dané pravidlo nula či vícekrát (Kleene star), porovnávání končí při výskytu neshody nebo když nedojde k posunu vstupem. Pravidlo je vždy úspěšné.

Syntaxe

any <rule>

<rule> : Parse rule to match zero or more times

Příklad

letter: charset [#"a" - #"z" #"A" - #"Z"]
digit: charset [#"0" - #"9"]

parse "Wow, 20 horses at 12,000 RPM!" [
  any "Twin ceramic rotor drives on each wheel!"
  "Wow" any [
    comma any space any digit
    space any letter any [not comma skip]
  ]
]

3.6.4. some

Porovná dané pravidlo jednou či vícekrát (Kleene plus), porovnávání končí při výskytu neshody nebo když nedojde k posunu vstupem. Pravidlo je úspěšné při nalezení alespoň jedné shody.

Syntaxe

some <rule>

<rule> : Parse rule to match one or more times

Příklad

parse [
  skidamarink a dink a dink
  skidamarink a doo
][
  some [
    some none 'skidamarink
    [some ['a 'dink] | 'a 'doo]
  ]
]

3.6.5. while

Opakovaně porovnává dané pravidlo. Zastaví se pouze po selhání pravidla. Vždycky úspěšné.

POZOR: Jestliže pravidlo neselže, uvízlo while v nekonečné smyčce.

Syntaxe

while <rule>

<rule> : Parse rule to match repeatedly

Příklad

parse [throw for a loop][
  while [word! | (print "failed and backtracked on matching the end") [not end] :explicit failure]
  | [while none] :infinite loop
]

3.7. Hledání

Pravidla této skupiny (search) hledají určený vzor procházejíc vstupem až k výskytu shody.

3.7.1. to

Opakovaně se pokouší nalézt shodu s daným pravidlem až k dosažení úplné shody. Pokud řečené pravidlo selže, postoupí se vstupem o jeden element, což se počítá jako částečná shoda. V případě úplné shody je pozice vstupu nastavena do čela (head) posuzované části. Succeeds if rule match succeeded.

Syntaxe

to <rule>

<rule> : Parse rule (pattern to put input position at)

Příklad

matrix: #{
  416C6C20492073656520697320626C6F6E6465
  2C206272756E657474652C201337526564C0DE
}

parse matrix [
  to #{FACEFEED}
  | to #{1337} #{1337} start: to #{C0DE} end: (print to string! copy/part start end) 2 skip
]

3.7.2. thru

Opakovaně se pokouší nalézt shodu s daným pravidlem až k dosažení úplné shody. Pokud řečené pravidlo selže, postoupí se vstupem o jeden element, což se počítá jako částečná shoda. V případě úplné shody je pozice vstupu nastavena do chvostu (tail) posuzované části. Succeeds if rule match succeeded.

Syntaxe

thru <rule>

<rule> : Parse rule (pattern to advance thru)

Příklad

parse 'per/aspera/ad/astra [thru 'aspera ad: to 'astra thru end (probe ad)]

3.8. Řízený průběh

Pravidla této skupiny (control flow) reguluje provedení procesu Parse smyčkami (Opakování), změnou vstupu, předčasným ukončením a podmíněným porovnáním.

3.8.1. if

Podmíněná shoda - je úspěšná, když se daný výraz Redu vyhodnotí na true. Nikdy se neposune vstupem.

Syntaxe

if <expression>

<expression> : paren! expression

Příklad

parse [4 8 15 16 23 42][
  some [mark: skip if (any [even? probe mark/1 find [15 23] first mark])]
]

3.8.2. into

Je-li datový typ hodnoty na aktuální pozici vstupu podporován dialektem Parse, pravidlo into dočasně přemístí vstup k této hodnotě a posoudí ji z hlediska daného pravidla. Po skončeném posouzení se vstup vrátí do původní pozice a parsování pokračuje za shodující se hodnotou.

Syntaxe

into <rule>

<rule> : block! rule or word! that refers to such rule

Příklad

rule: [some [word! | into rule]]

parse [we [need [to [go [deeper]]]]] rule

3.8.3. fail

Tento příkaz vynutí neshodu s pravidlem, pokud je umístěn na jeho konci. Nikdy neuspěje ani nepokročí vstupem.

Příklad

parse foo@bar.baz [["quux" | some fail | "foo"] "@" [fail] | thru "bar.baz"]

3.8.4. break

Vynutí okamžitou shodu aktuálního pravidla block!. Ukončí průběh smyčky, je-li použito v nejvyšší úrovni opakovacího pravidla. Vždy uspěje a nikdy nepokročí vstupem.

Příklad

parse [break away from everything][some [break] 0 1 [break] [2 [break] | 3 word! [break] skip]]

3.8.5. reject

Vynutí okamžitou neshodu aktuálního pravidla block!. Ukončí průběh smyčky, je-li použito v nejvyšší úrovni opakovacího pravidla. Nikdy neuspěje a nepokročí vstupem.

Příklad

parse quote (I made a choice that I regret) [
  any [reject now] some [5 word! what: reject I see] is
  | :what 'I [[reject get] | skip]
]

3.9. Vyjmutí

Vyjímací (extraction) pravidla kopírují shodné hodnoty ze vstupních řad.

3.9.1. set

Přiřadí dané slovo první hodnotě v konformní části vstupu.

POZN: Slovu je přiřazena hodnota none, pokud porovnávané pravidlo neposunulo pozici vstupu.

POZN: Pro vstup typu binary! je slovo nastaveno na hodnotu typu integer! mezi 0 a 255.

Syntaxe

set <word> <rule>

<word> : word! value to set
<rule> : Parse rule

Příklad

parse "🍩🕳️" [set hole ahead [2 skip] set donut [to end]]

3.9.2. copy

Přiřadí dané slovo kopii shodující se části vstupu.

Note
Pokud porovnávané pravidlo nepokročilo vstupem, je slovu přiřazena prázdá řada (series) stejného typu jako vstup.

Syntaxe

copy <word> <rule>

<word> : word! value to set
<rule> : Parse rule

Příklad

parse [Huston do you copy?][2 word! copy Huston [2 word!] copy we opt "have a problem"]

3.9.3. collect

Shromáždí konformní hodnoty, které jsou označeny klíčovým slovem keep. Uspěje, uspěje-li dané pravidlo - postupujíc za konformní (matched) část vstupu.

Pravidlo keep uspěje, uspěje-li poskytnuté pravidlo - vkládajíc konformní hodnoty do bloku, vymezeného pravidlem collect.

POZN: Použití klíčového slova keep bez souvislosti s pravidlem collect je zapovězeno.

Syntaxe

collect <rule>
collect set <word> <rule>
collect into <word> <rule>
collect after <word> <rule>

<word> : word! value
<rule> : Parse rule

Hodnoty jsou implicitně vkládány do chvostu (tail) bloku. Toto chování lze změnit níže popsanými volbami.

Table 2. Volby pro pravidlo collect.
Volba Popis

set

Přiřadí danému slovu blok shromážděných (collected) hodnot.

into

Vloží shromážděné hodnoty do řady (series), označené slovem, přenese index řady do jejího čela.

after

Vloží shromážděné hodnoty do řady (series), označené slovem, přemístí index řady za vloženou část.

 • Je-li v kterémkoli pravidlu použit pokyn collect bez volby into či after, vráti funkce parse blok shromážděných hodnot (viz Režimy parsování); je-li pokyn collect použit s volbou set, vrátí funkce parse hodnotu typu logic! jako obvykle.

 • První použití pokynu collect alokuje nový blok, který je vrácen funkcí parse, každé další použití pokynu collect alokuje hodnoty (blok) na chvostu (tail) předchozího bloku; pokyn collect s volbou into či after použije již vytvořený buffer spíše než alokaci nového bloku.

Syntaxe pro keep:

keep <rule>
keep pick <rule>
keep <expression>
keep pick <expression>

<rule>    : Parse rule
<expression> : paren! expression
 • Jestliže porovnávané pravidlo nepokročilo vstupem, příkaz keep nic nezadrží.

 • Jestliže pravidlo vyčlenilo jedinou hodnotu - tato je zadržena (is kept).

 • Jestliže pravidlo vyčlenilo více hodnot, jsou tyto seskupeny do objektu stejného typu jako vstup; při volbě pick nejsou hodnoty seskupeny ale uchovány odděleně.

 • Je-li příkaz keep použit s výrazem typu paren!, je výsledek jeho vyhodnocení uchován tak, jak je.

Example

fruit: charset [#"^(1F346)" - #"^(1F353)"]
plate: "tropical stuff: 🍌🍍 and other healthy food: 🥒🍅🥕"

parse plate [
  collect [
    keep (quote fruits:) collect [some [keep fruit | skip] fail]
    | keep (quote vegetables:) collect [to [#"🥒" | "Pickle Rick!"] keep pick [to end]]
  ]
]

3.10. Modifikace

Akce parse může modifikovat své vstupy vložením nových hodnot a odebrat či změnit odpovídající části vstupu.

3.10.1. remove

Buď odebere část vstupu, konformní s daným pravidlem nebo odebere vstup mezi aktuální a zadanou pozicí; zachová pozici na vstupu po jeho redukci.

POZN: Odebírání hodnot je "forward-consuming" operace. Jinými slovy, počítá se jako shoda, přesto že nedojde k pokročení vstupem.

Syntaxe

remove <rule>
remove <word>

<rule> : Parse rule
<word> : input postion

Příklad

parse [remove me <and me also> "but leave me be"][some [remove word!] mark: to string! remove mark skip]

3.10.2. insert

Vloží literálovou hodnotu nebo výsledek vyhodnocení výrazu do aktuální pozice. Akce je vždy úspěšná a pokročí vstupem za místo vložení.

Syntaxe

insert <value>
insert <expression>

insert only <value>
insert only <expression>

<value>   : literal value
<expression> : paren! expression

Je-li literálová hodnota typu word!, použije se hodnota, na níž slovo odkazuje. Volba only prosadí sémantiku insert/only.

Příklad

parse [assembly][insert [some] skip insert (load "required") insert only [🏗️ 🧰👷]]

3.10.3. change

Mění konformní (matched) část vstupu na literálovou hodnotu nebo na výsledek vyhodnocení výrazu. Navíc, může změnit část vstupu mezi aktuální a označenou pozicí. Po provedené změně je akce považována za úspěšnou a pokročí vstupem za měněnou část.

Syntaxe

change <rule> <value>
change <rule> <expression>

change <word> <value>
change <word> <expression>

change only <rule> <value>
change only <rule> <expression>
change only <word> <value>
change only <word> <expression>

<rule>    : Parse rule
<word>    : input position
<value>   : literal value
<expression> : paren! expression

Je-li literálová hodnota typu word!, použije se její odkazovaná hodnota. Volba only prosadí sémantiku change/only.

Příklad

parse [some things never change][
  change none (quote and) 2 skip mark: to end change only mark [do]
]

4. Události procesu parse

Dialekt Parse je implementován jako pushdown automaton (PDA), využívající paměti typu stack. Při každé změně stavu emituje událost (event, hodnota typu word!), která informuje uživatele o parsovacím procesu. Interakce mezi událostmi a interním stavem aktivity parse je dosaženo upřesněním /trace a "callback" funkcí (viz další odstavec).

Níže je uveden seznam všech událostí s podmínkami, které je vyvolávají (štos = stack):

Table 3. Seznam událostí Parse.
Event Description

push

Poté co je pravidlo vloženo na štos.

pop

Předtím než je pravidlo staženo ze štosu.

fetch

Předtím než je přiřazeno nové pravidlo.

match

Poté co byla nalezena shoda hodnoty s pravidlem.

iterate

Po započetí nového iteračního kola (viz Opakování).

paren

Po vyhodnocení výrazu typu paren!.

end

Po dosažení konce vstupu.

5. Extra funkce

Vstupním bodem do dialektu Parse je nativní funkce parse, která přijme vstupní objekt typu series!, blok s pravidly a která podporuje dodatečná upřesnění (refinements):

Table 4. parse refinements.
Refinement Description

/case

Umožnit case-sensitive režim.

/part

Limitovat parsování určenou délkou nebo pozicí vstupu.

/trace

Spolupůsobit s rozhraním PDA přes zadaný callback.

Při použití upřesnění /trace musí být určena funkce "zpětného volání " (callback, hodnota typu function!) s následující specifikací:

Table 5. Callback function specification.
Argument Type Description

event

word!

Některá z Události procesu parse.

match?

logic!

Výsledek poslední shody

rule

block!

Aktuální pravidlo v aktuální pozici.

input

series!

Vstupní objekt ze sady series! v aktuální pozcici

stack

block!

Interní stack pravidel Parse.

Callback funkce musí vrátit hodnotu typu logic!, jež indikuje, zda se má v parsování pokračovat (true) či nikoli (false).

Za účelem ladění je implicitně poskytnuto zpětné volání (callback) on-parse-event a jeho parse-trace wrapper.

6. Implementační poznámky

V této části jsou stručně zmíněny některé údaje o návrhu a implementaci dialektu Parse.

6.1. Volné přirovnání

Jak již bylo dříve zmíněno, Parse používá volné přirovnání (loose comparison) pro porovnávání literálových hodnot, což je konsistentní s Redem.

Příklad

parse [I'm 100% <sure>][quote :I'M 1.0 "sure"]

6.2. Prostý formát pravidla

Do jisté míry podporuje Parse prostý (flat) formát, při němž jsou pravidla psána lineárně jako výrazy s proměnnou aritou, spíše než s pomocí vnořených bloků.

Příklad

parse [on the count of three 1 2 3][collect set stash keep pick to ahead some 1 3 integer! remove any skip]

6.3. Otevřené problémy

Nevyřešené chyby a inkozistence návrhu, související s dialektem Parse jsou vypsány níže:

Table 6. Nevyřešené problémy.
Affected rules Description Tickets

change <position> <expression>

word! values are not used literally.

#4200

remove <position>

The case where position comes after the current one is not handled.

#4199

keep pick <expression>

Semantics is undefined.

#4198

collect into

Incorrect handling of series buffer.

#4197

into

It is possible to match series not supported by Parse.

#4194

break, reject

Preemptive break of [Repetition] rules.

#4193

insert <word>

The rule is not handled properly.

#4153

path!, remove, insert, change

Usage of path! literal value inside rules is forbidden, path! values are handled inconsistently by [Modification] rules.

#4101, #3528

fail, break, reject

Design of some [Control flow] rules is not finalized.

#3478, #3398

lit-word!, lit-path!

Case-sensitive comparison is not handled properly.

#3029

7. Poznámka k překladu

Kromě anglických i obecně cizích slov jsou v překladu použity jisté rádoby ekvivalentní výrazy, na něž chci zde upozornit:

 • series! - řada - vstup - vstupní objekt, náležející do typové sady series! případně název pravidla Parse

 • matched - konformní - shodující se s pravidlem

 • top-level-rule ? - řídící pravidlo?

results matching ""

  No results matching ""