Reaktivní programování

1. Koncept

Ve verzi 0.6.0 byla zavedena podpora pro "reaktivní programování" se záměrem snížit velikost a složitost programů Red. Reaktivní model Redu se při sestavování orientovaného (directed) grafu a propagaci změn u objektů opírá o tok dat a události objektů. Používá model "push". Přesněji řečeno, Red používá model objektově orientovaného programování, kde pouze pole objektů mohou být zdrojem změn.

Reaktivní API a jeho používání je jednoduché i když jeho popis je poněkud abstraktní. Zde je několik ilustrací reaktivních vztahů.

react-simple

Grafy A a B zobrazují jednoduché vztahy mezi jedním nebo několika reaktory (objekty, které slouží jako zdroj reaktivity)

react-graph

Grafy C, D a E zobrazují zřetězené reakce, kde některé cíle jsou samy reaktory, tvoříce tak řetěz vztahů, jež mohou mít různý tvar

Reakce probíhají asynchronně při změně hodnoty zdrojového pole. Reakční vztahy jsou zachovány dokud není reakce explicitně zničena podnětem react/unlink nebo clear-reactions.

V reaktivním výrazu musí být pouze zdrojový objekt reaktorem. Cílem může být jednoduchý objekt. Je-li cíl rovněž reaktorem, dochází ke zřetězení reakcí, což se projeví automatickým vytvořením vztahového grafu.

Note
 • Reaktivní podpora Redu může být v budocnu rozšířena o model "pull".

 • Toto není framework FRP (Funkctional reactive programming), i když proudy událostí mohou být v budoucnu podporovány.

 • Strojek Red/View GUI se při operacích s grafickými objekty opírá o objekty (piškoty) typu face! Piškoty jsou reaktory a mohou být použity pro ustavení reaktivních vztahů mezi piškoty nebo s nereaktorovými objekty.

1.1. Glosář

Expression Definition

reaktivní programování

Programovací paradigma, podmnožina programování toku dat, založené na událostech, které "push" (posílaní) změny.

reakce

Blok kódu, který obsahuje jeden nebo víc reaktivních výrazů.

reaktivní výraz

Výraz, který odkazuje alespoň na jeden reaktivní zdroj.

reaktivní vztah

Vztah mezi dvěma či více objekty, zavedený s použitím reaktivních vztahů.

reaktivní zdroj

Hodnota path!, odkazující na pole reaktivního objektu.

reaktivní formule

Reakce, která vrací poslední výsledek vyhodnoceného vyrazu.

reaktivní objekt

Objekt, jehož pole mohou byt použita jako raktivní zdroje.

reaktor

Alias pro "reaktivní objekt".

1.2. Statické vztahy

Nejjednodušší formou reakcí je statický vztah, vytvořený mezi pojmenovanými objekty. Říkáme statický proto, že staticky spojuje objekty. Vztahuje se výlučně na své zdrojové reaktory a nemůže být použit pro jiné objekty.

Příklad 1

view [
  s: slider return
	b: base react [b/color/1: to integer! 255 * s/data]]

Tento příklad zavádí reaktivní vztah mezi posuvníkem (slider), zvaným s a bázovým piškotem (base face), zvaným b. Při pohybu posuvníku se odpovídajícím způsobem mění barva pozadí bázového piškotu. Reaktivní výraz nemůže být použit pro jinou sadu piškotů. Toto je nejjednoduší forma reaktivního chování grafických objektů v Red/View.

Příklad 2

vec: reactor [x: 0 y: 10]
box: object [length: is [square-root (vec/x ** 2) + (vec/y ** 2)]]

Jiná forma statického vztahu může být definována s použitím operátoru is, kde hodnota reaktivního výpočtu je vztažena ke slovu (v jakékoli souvislosti).

Tento příklad nesouvisí se systémem GUI. Počítá délku vektoru, určeného parametry vec/x a vec/y, s použitím reaktivního výrazu. Zde opět je zdrojový objekt staticky určen svým jménem (vec) v reaktivním výrazu.

Příklad 3

a: reactor [x: 1 y: 2 total: is [x + y]]

Slovo total má svou hodnotu vztaženu k výrazu x + y. S každou změnou hodnot x nebo y je okamžitě aktualizována hodnota slova total. Všimněte si, že v tomto případě není zapotřebí určovat cesty k reaktivním zdrojům, neboť funkce is je použita přímo uvnitř těla reaktoru, jenž zná její souvislosti.

Příklad 4

a: reactor [x: 1 y: 2]
total: is [a/x + a/y]

Tato variace příkladu 3 ukazuje, že i globální slovo může být cílem reaktivního vztahu (i když nemůže být zdrojem). Tato forma je nejbližší modelu, používaného v aplikaci Ecxel (a jiných spreadsheetech).

Poznámka: vzhledem k velikosti globálního kontextu, může mít jeho reaktivní forma (jako nahoře s total) vyrazně negativní vliv na rychlost výpočtu, i když se to v budoucnu může změnit.

1.3. Dynamické vztahy

Statické vztahy se snadno definují ale nesnadno se přizpůsobují při potřebě poskytnout tutéž reakci určitému počtu reaktorů nebo jsou-li tyto anonymní (připomínka: všechny objekty jsou implicitně anonymní). V takových případech by měla být reakce určena s použitím funkce follow a react/link.

Příklad

;-- Pohybuj červeným balonem myší nahoru a dolu. Pozoruj, jak reagují ostatní balony..

win: layout [
	size 400x500
	across
	style ball: base 30x30 transparent draw [fill-pen blue circle 15x15 14]
	ball ball ball ball ball ball ball b: ball loose
	do [b/draw/2: red]
]

follow: func [left right][left/offset/y: to integer! right/offset/y * 108%]

faces: win/pane
while [not tail? next faces][
	react/link :follow [faces/1 faces/2]
	faces: next faces
]
view win

V tomto příkladě je reakcí funkce (follow), která je aplikována na piškoty balonů (by pairs). To vytváří řetězec vztahů, které spojují všechny balony. Termíny v reakcích jsou názvy parametrů, takže mohou být použity pro jiné objekty (narozdíl od statických vztahů).

2. API

2.1. react

Syntaxe

react <code>
react/unlink <code> <source>

react/link <func> <objects>
react/unlink <func> <source>

react/later <code>

<code>  : blok kódu, který obsahuje alespoń jeden reaktivní zdroj (block!).
<func>  : funkce, která obsahuje alespoň jeden reaktivní zdroj (function!).
<objects> : seznam objektů, použitých jako argumenty reaktivní funkce (block! of object! values).
<source> : slovo 'all nebo objekt či seznam objektů (word! object! block!).

Returns  : <code> nebo <func> pro další odkazy na reakci

Popis

Funkce react zavádí nový reaktivní vztah, který obsahuje alespoň jeden reaktivní zdroj, jímž může být blok kódu (zavádí "statický vztah") nebo funkce (zavádí "dynamický vztah" a vyžaduje upřesnění /link). V obou případech je kód staticky analyzován za účelem určení reaktivních zdrojů (s hodnotami typu path!), které odkazují na pole reaktoru.

Implicitně je nově vytvářená reakce volána ihned po vytvoření před odezvou funkce react. To může být v některých případech nežádoucí a lze se tomu vyhnout volbou /later.

Reakce obsahuje libovolný kód Redu, jeden nebo více reaktivních zdrojů a jeden nebo více reaktivních výrazů. Je na uživateli, aby určil výběr vztahů, které nejlépe vyhovují jeho potřebám.

Volba /link přijímá funkci jako reakci a seznam objektů jako argumenty, které mají být použity při výpočtu reakce. Tato alternativní forma umožňuje dynamické reakce, jehož kód lze opětovně použít pro jinou sadu objektů (základní funkce react umí pracovat pouze s pojmenovanými objekty).

Reakci lze odebrat upřesněním /unlink a jedním z následujících <zdrojových> argumentů:

 • Slovo 'all - odebere všechny reaktivní vztahy vytvořené reakcí.

 • Hodnota typu objekt - odebere pouze ty vztahy, ve kterých je tento objekt reaktivním zdrojem.

 • Seznam objektů - odebere pouze ty vztahy, ve kterých jsou uvedené objekty reaktivními zdroji.

Funkce /unlink přijímá reaktivní blok nebo funkci jako argument, takže jsou odebrány pouze vztahy, vytvořené z této reakce.

2.2. is

Syntaxe

<word>: is [<body>]
<word>: is [[<default>] <body>]

<word> : slovo, které má být přiřazeno k výsledku reakce (set-word!).
<body>  : libovolný kód Redu, který obsahuje alespoň jeden reaktivní zdroj.
<default> : libovolný kód Redu, který vrací počáteční implicitní hodnotu, použitou pro <word>.

Popis

Operátor is vytváří reaktivní formuli, jejíž výsledek bude přiřazen ke slovu. Blok <code> může obsahovat odkazy jak na pole obalujícího (wrapping) objektu (pokud je použit v těle bloku reaktoru), tak na pole externího reaktoru. Jako první element reaktivní formule bloku může být vložen blok s implicitní hodnotou. To je zejména důležité při použití dopředného odkazu pro reaktivní zdroje, které nejsou zadány v okamžiku vyhodnocení formule.

Poznámka: Tento operátor vytváří reaktivní formule, napodobující formule modelu Excel.

3. Příklady

a: reactor [x: 1 y: 2 total: is [x + y]]

a/total == 3 a/x: 100 a/total == 102


reactor [a: 1 b: is [[none] c] c: is [a < 4]] == make object! [ a: 1 b: true c: true ]

=== react?

*Syntaxe*

react? <obj> <field> react?/target <obj> <field>

<obj> : kontrolovaný objekt (object!). <field> : pole kontrolovaného objektu (word!).

Vrací : reakci (block! function!) nebo hodnotu none!

*Popis*

Funkce `react?` kontroluje, zda je pole objektu reaktivním zdrojem. Pokud ano, vrátí se první reakce, nalezená jako zdroj v poli objektu; pokud ne, vrací se hodnota `none`. Upřesnění `/target` kontroluje, zda je pole cílem místo zdrojem a vrátí první reakci, zacílenou na toto pole nebo vrátí `none` při absenci shody.

=== clear-reactions

*Syntaxe*

clear-reactions

*Popis*

Odstraní bezpodmínečně všechny definované reakce.

=== dump-reactions

*Syntaxe*

dump-reactions

*Popis*

Vytvoří seznam registrovaných reakcí pro ladící účely.

== Reaktivní objekty

Obyčejné objekty v Redu nevykazují reaktivní chování. Aby se objekt stal reaktivním zdrojem, musí být vytvořen z jednoho z následujících prototypů:

=== reactor!

*Syntaxe*

make reactor! <body>

<body> : blok s tělem objektu (block!).

Vrací : reaktivní objekt.

*Popis*

Vytvoří nový reaktivní objekt z těla bloku. Nastavení pole vráceného objektu na novou hodnotu spustí reakce pro toto pole definované.

NOTE: Tělo může obsahovat výrazy s `is` .

=== deep-reactor!

*Syntaxe*

make deep-reactor! <body>

<body> : blok s tělem objektu (block!).

Vrací : reaktivní objekt.

*Popis*

Vytvoří nový reaktivní objekt z těla bloku. Nastavení pole vráceného objektu na novou hodnotu nebo změna řady (series), na kterou pole odkazuje (včetně vnořených řad), spustí reakce pro toto pole definované.

NOTE: Tělo může obsahovat výrazy s `is`.

*Příklad*

Ukazuje, jak změna řady, dokonce i vnořené, spustí reakci.

NOTE: Je na uživateli aby v tomto případě zabránil cyklování. Když například `deep-reactor!` mění ve formuli reaktoru (e.g. `is` hodnoty řad, může vytvořit nekonečné reaktivní cyckly.

r: deep-reactor [ x: [1 2 3] y: [[a b] [c d]] total: is [append copy x copy y] ] append r/y/2 'e print mold r/total


results matching ""

  No results matching ""