Formát Redbin

Specifikace verze 1

Redbin je binární formát, který přesně reprezentuje hodnoty Redu, uložené v paměti, přičemž umožňuje rychlé načítání (vyhýbaje se parsovací a ověřovací fázi prezentace textového formátu). Formát Redbin je převážně inspirován formátem REBin. Redbin umí zakódovat závaznou informaci pro slova a řídit cykly hodnot v blocích typu any-block!.

Uživatelské rozhraní pro formát Redbin bude zpřístupněno specifikovanými příkazy load/binary a mold/binary. Související implementace by mohla využít subsystém codec, jakmile bude k disposici.

Implementační omezení

 • Bázová adresa v paměti pro načítaná data Redbin musí být zarovnaná na 64 bitů.

1. Formát kódování

Implicitní formát kódování je optimalizován pro rychlost dekódování, zatímco kompaktní formát vyžaduje menší úložný prostor (za cenu mnohem pomalejšího dekódování).

Hodnoty jsou uloženy ve formátu little-endian.

Lexikální konvence:

 1. Čísla v závorkách indikují velikost pole v bajtech.

 2. Názvy polí následované blokem s názvem datového typu jsou držitelé místa pro případnou hodnotu.

 3. Názvy polí následované rovnítkem mají fixní hodnotu.

2. Záhlaví

magic="REDBIN" (6), version=1 (1), flags (1), length (4), size (4)

flags (option is enabled if bit is set):
  bit0: compact mode
  bit1: compressed
  bit2: symbol table
  bit3-7: <reserved>

length : počet načítaných kořenových záznamů (root records)
size  : velikost záznamů v bajtech.

Při použití komprese jsou data za záhlavím považovaná za payload (přenášený obsah), jenž má být komprimován. Výběr algoritmu pro kompresi závisí na implementaci.

3. Tabulka symbolů

Tabulka symbolů následuje bezprostředně za daty záhlaví. Je nepovinná a měla by být použita v případě, že slova jsou přítomná ve zbytku payloadu Redbinu. Tabulka má dvě části:

 • tabulka offsetů (odsazení) pro stringovou prezentaci každého symbolu

 • buffery stringů, zkončené nulou a navzájem propojené (concatenated)

Pozice symbolu v tabulce je daná jeho (nulou počínajícím) indexem a je použitá jako odkaz na symbol v kontextech a slovech. Sekce bufferů obsahuje UTF-8 kódované stringy s volitelnou výstelkou (padding) na konci, kvůli 64-bitovému zarovnání (alignment). Offsety v tabulce udávají velikost odsazení (v bajtech) od počátku sekce stringových bufferů k odkazovanému bufferu.

Kódování tabulky:

Default: length (4), size (4), offset1 (4), offset2 (4),...
Compact: TBD

Pole length obsahuje počet vstupů do tabulky. Pole size indikuje velikost string bufferu v bajtech (včetně nepovinných bajtů pro "tail padding").

Během dekódování jsou tyto symboly zahrnuty do vlastní tabulky symbolů a offsety jsou nahrazeny hodnotou ID symbolu z tabulky Redu. To jest, odkazy na symboly v záznamech Redbin jsou nepřímé odkazy na interní položky Redové tabulky symbolů, použité pouze při načítání.

Za tabulkou symbolů jsou hodnoty Redu ukládány jako záznamy postupně za sebou bez specielního oddělovače nebo markeru. Načtené hodnoty z kořenové úrovně jsou obvykle uloženy v řadách typu block!.

4. Definice záznamů

Každý záznam začíná polem header, definovaným jako:

 • bit31 : new-line flag

 • bit30 : no-values flag (for contexts)

 • bit29 : stack? flag (for contexts)

 • bit28 : self? flag (for contexts)

 • bit27 : set? flag (for words)

 • bit26-16 : <reserved>

 • bit15-8 : unit (used for encoding elements size in a series buffer)

 • bit7-0 : type

Dále následuje popis každého jednotlivého záznamu:

4.1. Padding

Default: header (4)
Compact: n/a

header/type=0

Tento prázdný typ slotu se používá k řádnému zarovnání 64-bitových hodnot.

4.2. Datatype!

Default: header (4), value (4)
Compact: TBD

header/type=1

4.3. Unset!

Default: header (4)
Compact: TBD

header/type=2

4.4. None!

Default: header (4)
Compact: TBD

header/type=3

4.5. Logic!

Default: header (4), value=0|1 (4)
Compact: TBD

header/type=4

4.6. Block!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=5

Pole head indikuje odsazení reference bloku s použitím indexu, počínajícího nulou. Pole length obsahuje počet hodnot, ukládaných v bloku. Hodnoty bloku jednoduše následují za definicí bloku, bez separátorů nebo oddělovačů.

4.7. Paren!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=6

Stejná pravidla kódování jako pro block!.

4.8. String!

Default: header (4), head (4), length (4), data (unit*length) [, padding (1-3)]
Compact: TBD

header/type=7
header/unit=1|2|4

Pole head ná stejný význam jako u bloků. Sub-pole unit indikuje formátování řetězce; přípustné jsou pouze hodnoty 1, 2 a 4. Pole length obsahuje počet kódových bodů (codepoints), které mají být v řetězci uloženy; podporováno je až 16777215 codepoints (2^24 - 1). Řetězec je kódován ve formátu UCS-1, UCS-2 nebo UCS-4. V poli length se neobjeví nulová hodnota. Volitelná výstelka (padding) o velikosti 1 až 3 nulových bajtů (NUL bytes) zarovná konec záznamu typu string! s 32-bitovou hranicí.

4.9. File!

Default: header (4), head (4), length (4), data (unit*length)
Compact: TBD

header/type=8
header/unit=1|2|4

Tatáž pravidla kódování jako u záznamu `string!.

4.10. Url!

Default: header (4), head (4), length (4), data (unit*length)
Compact: TBD

header/type=9
header/unit=1|2|4

Tatáž pravidla kódování jako u záznamu `string!.

4.11. Char!

Default: header (4), value (4)
Compact: TBD

header/type=10

4.12. Integer!

Default: header (4), value (4)
Compact: TBD

header/type=11

4.13. Float!

Default: [padding=0 (4),] header (4), value (8)
Compact: TBD

header/type=12

Volitelné výstelkové (padding) pole je přidáno kvůli zarovnání offsetu pole value s 64-bitovou hodnotou.

4.14. Context!

Default: header (4), length (4), symbol1 (4), symbol2 (4),..., value1 [any-type!], value2 [any-type!], ...
Compact: TBD

header/type=14
header/no-values=0|1
header/stack?=0|1
header/self?=0|1

Kontexty jsou Redové hodnoty, interně používané některými datovými typy jako function!, object! a odvozenými typy. Kontext obsahuje dvě související tabulky. První je seznam slov (word entries) v kontextu, reprezentovaných jako odkazy na symboly. Druhá tabulka obsahuje seznam přiřazených hodnot pro symboly v první tabulce. Pole length indikuje počet záznamů v kontextu. Tyto záznamy mohou existovat pouze na kořenové úrovni, nelze je nořit jeden do druhého. Je-li nastaven flag no-values, znamená to, že za symboly nejsou žádné hodnoty (empty context). Je-li nastaven flag stack?, potom jsou hodnoty alokovány na paměti "stack" místo na paměti "heap". Flag self? se používá k indikaci, že je kontext schopen zacházet i se slovem, které odkazuje samo na sebe (self v objektech).

4.15. Word!

Default: header (4), symbol (4), context (4), index (4)
Compact: TBD

header/type=15
header/set?=0|1

Pole context je offset od začátku sekce záznamů v souboru Redbin, odkazující na hodnotu typu context!. Kontext musí být umístěn před záznamem slova v seznamu záznamů Redbinu. Jestliže se context rovná -1, odkazuje na globální context.

Je-li definováno pole set?, je tento záznam následován záznamem s hodnotou typu any-value! a tato hodnota bude dekodérem ve správném kontextu přiřazena ke slovu. Toto vytváří dvojici name/value, umožňující adhoc kódování hodnot jednotlivých slov, když poskytnutí sekvence hodnot pro daný kontext je příliš nákladné (většinou pro dvojice name/value v globálním kontextu).

4.16. Set-word!

Default: header (4), symbol (4), context (4), index (4)
Compact: TBD

header/type=16

Stejně jako pro word!.

4.17. Lit-word!

Default: header (4), symbol (4), context (4), index (4)
Compact: TBD

header/type=17

Stejně jako pro word!.

4.18. Get-word!

Default: header (4), symbol (4), context (4), index (4)
Compact: TBD

header/type=18

Stejně jako pro word!.

4.19. Refinement!

Default: header (4), symbol (4), context (4), index (4)
Compact: TBD

header/type=19

Stejně jako pro word!.

4.20. Issue!

Default: header (4), symbol (4)
Compact: TBD

header/type=20

4.21. Native!

Default: header (4), ID (4), spec [block!]
Compact: TBD

header/type=21

ID je offset do interní skokové tabulky natives/table.

4.22. Action!

Default: header (4), ID (4), spec [block!]
Compact: TBD

header/type=22

ID je offset do interní skokové tabulky actions/table.

4.23. Op!

Default: header (4), symbol (4),
Compact: TBD

header/type=23

symbol reprezentuje jméno action, native nebo function (pouze z globálního kontextu), použité jako zdroj pro tuto hodnotu op!.

4.24. Function!

Default: header (4), context [context!], spec [block!], body [block!], args [block!], obj-ctx [context!]
Compact: TBD

header/type=24

4.25. Path!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=25

Stejná pravidla kódování jako pro block!.

4.26. Lit-path!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=26

Stejná pravidla kódování jako pro block!.

4.27. Set-path!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=27

Stejná pravidla kódování jako pro block!.

4.28. Get-path!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=28

Stejná pravidla kódování jako pro block!.

4.29. Bitset!

Default: header (4), length (4), bits (length)
Compact: TBD

header/type=30

Pole length indikuje počet uložených bitů, zaokrouhlený nahoru na násobek 8. Bity představují paměťová uložiště pro buffer řad typu bitset!. Pořadí bajtů je zachováno. Pole bits se doplňuje potřebným počtem nul (padding) pro zarovnání dalšího 32-bitového záznamu.

4.30. Point!

Default: header (4), x (4), y (4), z (4)
Compact: TBD

header/type=31

4.31. Object!

Default: header (4), context [reference!], class-id (4), on-set-idx (4), on-set-arity (4)
Compact: TBD

header/type=32

Pole on-set-idx indikuje offset údaje on-change* v tabulce kontextových hodnot. Pole on-set-arity ukládá aritu dané funkce.

4.32. Typeset!

Default: header (4), array1 (4), array2 (4), array3 (4)
Compact: TBD

header/type=33

4.33. Error!

Default: header (4), context [reference!]
Compact: TBD

header/type=34

4.34. Vector!

Default: header (4), head (4), length (4), values (unit*length)
Compact: TBD

header/type=35

Pole unit indikuje velikost elementu vektoru, danou hodnotami: 1, 2, 4 nebo 8 bajtů. Pole values uchovává seznam hodnot. Hodnoty musí být doplněný nulovými bajty pro zarovnání dalšího záznamu s 32-bitové hranici (je-li unit roven 1 nebo 2).

4.35. Pair!

Default: header (4), x (4), y (4)
Compact: TBD

header/type=37

4.36. Percent!

Default: [padding=0 (4),] header (4), value (8)
Compact: TBD

header/type=38

Procentní hodnota je uložena jako 64-bitový float. Volitelná výstelka (padding) doplňuje offset pole value na 64-bitovou hodnotu.

4.37. Tuple!

Default: header (4), array1 (4), array2 (4), array3 (4)
Compact: TBD

header/type=39

4.38. Map!

Default: header (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=40

Pole length obsahuje počet elementů (klíče + hodnoty), které mají být uloženy v mapě. Elementy mapy jednoduše sledují definici délky; žádné separátory nebo vymezovače nejsou požadovány.

4.39. Binary!

Default: header (4), head (4), length (4), ...
Compact: TBD

header/type=41

Stejná pravidla kódování jako pro block!

4.40. Time!

Default: [padding=0 (4),] header (4), value (8)
Compact: TBD

header/type=43

Časová hodota je uložena jako 64-bitový float. Volitelné pole výstelky je přidáno za účelem řádného zarovnání offsetu pole value k 64-bitové hodnotě.

4.41. Tag!

Default: header (4), head (4), length (4), data (unit*length)
Compact: TBD

header/type=44
header/unit=1|2|4

Stejná pravidla kódování jako pro string!.

4.42. Email!

Default: header (4), head (4), length (4), data (unit*length)
Compact: TBD

header/type=45
header/unit=1|2|4

Stejná pravidla kódování jako pro string!.

4.43. Date!

Default: header (4), date (4), time (8)
Compact: TBD

header/type=47

Datum je vložen do 32-bitové hodnoty typu integer! (stejně jako u`red-date!`). Časový údaj je uložen jako 64-bitový float.

4.44. Reference! anchor: reference[]

Default: header (4), count (4), index1 (4), index2 (4), ...
Compact: TBD

header/type=255

Tento speciální typ záznamu ukládá odkaz k již načtené hodnotě typu any-block! nebo object!. To umožňuje ukládání cyklů v Redbinu. Odkaz je vytvořen z cesty k načtené hodnotě (za předpokladu, že kořenové hodnoty jsou uloženy v bloku). Každé pole index ukazuje na řadu nebo na hodnotu objektu, k němuž se má postupně přejít. Pole count indikuje počet indexů, jimiž se má projít. Má-li být jeden z indexů aplikován na objekt, pak odkazuje na odpovídající pole objektu (0 ⇒ 1. pole, 1 ⇒ 2. pole, …​). Všechny indexy počínají nulou.

results matching ""

  No results matching ""