Rich Text Dialect

1. Úvod

'Rich text' (RT) je bohatší alternativa k 'plain text'. Podporuje formátování textu bold, italics, podtržení, dále podporuje různé fonty, jejich velikosti a barevné provedení.

Programovací rozhraní (API) pro RT má tři úrovně, od nejjednodušší k nejvíce optimalizované:

 • Použití RTD z prostředí VID (nebo při manuálním vytváření piškotu).

 • Low-level RTD pro jeden řetězec (kvůli rychlosti).

 • Vícero RT odstavců v jediném piškotu (pro složitější uspořádání).

2. High-level RT dialekt

Gramatika

nested: [ahead block! into rtd]
color: [
  s: tuple!	(v: s/1)						;-- color as R.G.B tuple
	| issue!	(v: hex-to-rgb s/1)				;-- color as #rgb or #rrggbb hex value
	| word! 	if (tuple? attempt [v: get s/1])
]
f-args: [
	ahead block! into [integer! string! | string! integer!]
	| integer!
	| string!
]
style!: make typeset! [word! tag! tuple! path!]
style: [ahead style! [
	 ['b | 'bold   | <b>] (push 'b)	[nested | rtd [/b | /bold 	  | </b>]] (pop 'b)
	| ['i | 'italic  | <i>] (push 'i)	[nested | rtd [/i | /italic	  | </i>]] (pop 'i)
	| ['u | 'underline | <u>] (push 'u)	[nested | rtd [/u | /underline | </u>]] (pop 'u)
	| ['s | 'strike  | <s>] (push 's)	[nested | rtd [/s | /strike	  | </s>]] (pop 's)
	| ['f | 'font   | <font>]
	  s: f-args (push either block? s/1 [head insert copy s/1 'f][reduce ['f s/1]])
		[nested | rtd [/f | /font | </font>]]
		(pop 'f)
	| ['bg | <bg>] color (push reduce ['bg v]) [nested | rtd [/bg | </bg>]] (pop 'bg)
	| color (push-color v) opt [nested (pop-color)]
	| ahead path!
	 into [
		(col: 0 insert/only mark tail stack) some [			;@@ implement any-single
			(v: none)
			s: ['b | 'i | 'u | 's | word! if (tuple? attempt [v: get s/1])]
			(either v [col: col + 1 push-color v][push s/1])
		](insert cols col)
	 ]
  nested (pop-all take mark)
]]
rtd: [some [pos: style | s: [string! | char!] (append text s/1 s-idx: tail-idx?)]]
Poznámka

Skladba cesty (path) umožňuje kombinovat více stylů, následně aplikovaných na blok za cestou. Smíšené použití oddělovačů a bloků pro různé styly je povoleno.

Použití

Vstup RTD je zpracován specifickou funkcí rtd-layout, která vrací piškot (face) single-box rich-text, v němž je kód RTD kompilován na jediný textový řetězec, uložený v aspektu (facet) /text a low-level popis stylu, uložený v aspektu /data.

Úplnou specifikací funkce je:

rtd-layout func [
		"Returns a rich-text face from a RTD source code"
		spec [block!]	"RTD source code"
		/only			"Returns only [text data] facets"
		/with			"Populate an existing face object"
			face [object!] "Face object to populate"
		return: [object! block!]
]

Příklad:

rt: rtd-layout [<i> <b> "Hello" </b> <font> 24 red " Red " </font> blue "World!" </i>]

view [rich-text with [text: rt/text data: rt/data]]

RTD lze přímo poskytnout ve VID pro aspekt data.

Příklady:

view compose [rich-text 200x100 data [i b "Hello" /b font 24 red " Red " /font blue "World!" /i]]

view compose [rich-text 200x100 data [i [b ["Hello"] red font 24 [" Red "] blue "World!"]]]

view compose [rich-text 200x100 data [i/b/u/red ["Hello" font 32 " Red " /font blue "World!"]]]

view compose [rich-text 200x100 data [i/blue ["Hello " b/u/red [font [32 "Arial"] "Red " /font] "World!"]]]

3. Low-level RT dialekt

Tento dialekt popisuje seznam stylů, použitelných na řetězec, uváděný v aspektu /text piškotu rich-text. Účelem tohoto dialektu je poskytnout co nejrychlejší řešení pro dynamické změny a evokaci (querying) informací. Dialekt je v dobré shodě s přítomnými hardwarově urychlovanými API (ve Windows se opírá o Direct2D).

Použití

Gramatikou dialektu je jednoduchý seznam textových segmentů (definovaných počáteční pozicí a délkou, vyjádřených jako hodnota pair!), následovaný seznamem stylů. Takže, jeho typická strukture je:

[
  <range1> style1 style2 ...    ;-- range1: start1 x length1
  <range2> style1 style2 ...    ;-- range2: start2 x length2
  ...
]

Styly se mohou překrývat a pozdější styl má vyšší prioritu (kaskádující styly).

Jsou podporovány tyto styly:

[
   tuple!               ;-- text color
  | backdrop tuple!           ;-- background color
  | bold                ;-- bold font
  | italic
  | underline tuple! (color) lit-word! ('dash, 'double, 'triple) ;@@ color and type are not supported yet
  | strike tuple! (color) lit-word! ('wave, 'double)       ;@@ color and type are not supported yet
  | border tuple! (color) lit-word! ('dash, 'wave)        ;@@ not implemented
  | integer!              ;-- new font size
  | string!               ;-- new font name
]
Poznámka

Barva textu nemá následovat bezprostředně za dekorátorem strike nebo underline. Modifikace barvy a typu za uvedenými pokyny by se vztahovala na úpravu čáry a nikoli textu. Poněvadž tyto dekorátory nejsou ještě zavedeny, nemá určení barvy nebo typu za těmto klíčovými slovy žádný účinek.

4. Face rich-text

Nový nativní piškot (face) rich-text podporuje vlastnosti bohatého textu s hardwarovým urychlením. Tento piškot má dva režimy zobrazení bohatého textu.

4.1. Single-box mode

Pro zobrazení bohatého textu je použita celá plocha piškotu, počínajíc v levém horním rohu s použitím následujících aspektů (facets):

 • /data (block!): blok low-level instrukcí, jež mají být použity v aspektu text.

 • /text (string!): textový řetězec, zobrazený s použitím instrukcí v aspektu /data.

Případně použitý aspekt draw bude vykreslený nad zobrazením rich textu.

Příklady:

view [
  rich-text with [
    text: "Hello Red World!"
    data: [1x17 0.0.255 italic 7x3 255.0.0 bold 24 underline]
  ]
]
view [
  rich-text "Hello Red World!"
  with [data: [1x17 0.0.255 italic 7x3 255.0.0 bold 24 underline]]
]

4.2. Multi-box mode

V tomto režimu lze uvnitř téhož RT piškotu zobrazit libovolné množstí RT oblastí. Za tím účelem je v dialektu Draw každá RT oblast označena klíčovým slovem.

Specifické aspekty (facets):

 • /draw (block!): blok textových instrukcí, případně proložených regulerními instrukcemi Draw.

 • /text (none!): pro umožnění tohoto režimu musí tento aspekt nastaven na none.

Rozšíření Draw

text <pos> <text>

<pos> : hodnota typu pair!, udávající levý horní roh textového boxu
<text> : řetězec nebo piškot rich-text s RT popisem v jediném boxu

Příklad:

view compose/deep [
  rich-text 200x200 draw [
    text 10x10 (rt1: rtd-layout ["Some^/" b "text^/" /b "here"] rt1/size: 50x80 rt1)
    text 100x90 (rt2: rtd-layout [red "Other^/" b "text^/" /b "there"] rt1/size: 50x80 rt2)
    pen gold box 90x80 160x180
  ]
]

5. Funkce, těžící informace

Pro získávání informací o obsahu RT piškotu jsou k disposici následující funkce. Tyto funkce se použijí k usnadnění:

 • navigace kurzoru

 • hit testing

Z implicitního kontextu system/words:

caret-to-offset: function [
  "Given a text position, returns the corresponding coordinate relative to the top-left of the layout box"
  face  [object!]
  pos   [integer!]
  return: [pair!]
]

offset-to-caret: function [
  "Given a coordinate, returns the corresponding text position"
  face  [object!]
  pt   [pair!]
  return: [integer!]
]

size-text: function [
  "Returns the area size of the text in a face"
  face [object!]
  /with          ;-- unused for rich-text
    text [string!]
  return: [pair! none!]
]

Z rich-text kontextu:

line-height?: function [
  "Given a text position, returns the corresponding line's height"
  face  [object!]
  pos   [integer!]
  return: [integer!]
]

line-count?: function [
  "number of lines (> 1 if line wrapped)"
  face  [object!]
  return: [integer!]
]

Příklady:

view [
	rich-text data [font 16 "Select some text with your mouse" /font]
	on-down [
		bkg: reduce [ ; Background for selected text
			as-pair caret: offset-to-caret face event/offset 0
			'backdrop sky
		]
		either 2 = length? face/data [ ; On first selection
			pos: tail face/data
			append face/data bkg
		][ ; Changing starting pos on subsequent selections
			change pos bkg/1
		]
	] all-over
	on-over [
		if event/down? [ ; On dragging change only length
			pos/1/2: (offset-to-caret face event/offset) - caret
		]
	]
]
view compose/deep [
  rich-text draw [
    text 10x10 (rt: rtd-layout [i/blue ["Hello " red/b [font 24 "Red " /font] "World!"]])
    line-width 5 pen gold
    line ; Let's draw line under words using a pair of above helper functions
			(as-pair 10 h: 10 + rich-text/line-height? rt 1) ; Starting-point y -> 10 + line-height
			(as-pair 10 + pick size-text rt 1 h) ; End-point x -> 10 + length-of-text-size
  ]
]

results matching ""

  No results matching ""