Visual Interface Dialect

1. Úvod

VID (Visual Interface Dialect) je extenze Redu pro snadné vytváření grafickych uživatelských rozhranní nad jeho systémem View.

VID umožňuje určení polohy každého grafického elementu a to třemi způsoby:

 • horizontální či vertikální uspořádání

 • umístění elementu do mřížky

 • absolutní zadání pozice

VID automaticky vytvoří kontejnerový piškot pro umístění zadaných piškotů. Implicitně je kontejnerový piškot typu window.

Kód VIDu je vyhodnocen funkcí layout (jež je interně volána funkcí view). Kód je poté kompilován do stromu piškotů, vhodného pro přímé zobrazení.

Note
 • Použijte help view a help layout v konzole Redu k získání přehledné informace.

 • Typy piškotů nepatří mezi datové typy!

2. Struktura kódu

Typický blok kódu VID má následující strukturu:

[
  <nastavení kontejneru>
  <popis rozvržení>
]
 • nastavení kontejneru: údaje, které ovlivňují objekt kontejneru (jímž může být panel nebo window).

 • popis rozvržení: poziční příkazy, definice stylů a popisy piškotů.

Note

Všechny sekce jsou nepovinné; blok VIDu nemá předepsaný obsah.

3. Nastavení kontejnerů

Note

Klíčové slovo react keyword může být použito při nastavení kontejneru i při výběru možností pro face - viz podrobný popis v odstavci zde.

3.1. title

Syntaxe

title <text>

<text> : text titulku (string!).

Popis

Určí titulek kontejnerového piškotu.

3.2. size

Syntaxe

size <value>

<value> : šířka a výška v pixelech (pair!).

Popis

Nastavuje velikost kontejnerového piškotu. Není-li velikost explicitně zadána, je automaticky spočtena tak aby obsáhla vložené elementy.

3.3. backdrop

Syntaxe

backdrop <color>

<color> : název nebo hodnota barvy (word! tuple! issue!).

Popis

Nastavuje barvu pozadí kontejnerového piškotu.

Příklad:

view layout [
  title "Frontální útok"
	size 300x60
	backdrop 205.180.200
	button "Nazdar"
]

3.4. Definice aktérů

V této oblasti kódu je také možné definovat aktéry kontejneru - viz sekci [Actors].

4. Rozvržení (layout)

VID umisťuje piškoty do piškotu window podle jednoduchých pravidel:

 • směr řazení piškotů může být horizontální nebo vertikální

 • piškoty jsou v daném směru umisťovány jeden za druhým se zadaným odstupem

Implicitní hodnoty:

 • počátek (origin): 10x10

 • mezera (space): 10x10

 • směr (direction): across

 • alignment: top

Takto jsou piškoty rozmisťovány v režimu across:

across

Takto jsou piškoty rozmisťovány v režimu below (s použitím implicitního přiřazení left):

below

4.1. across

Syntaxe

across <alignment>

<alignment> : (optional) possible values: top | middle | bottom.

Popis

Rozmisťování probíhá v horizontálním směru zleva doprava. Implicitní přiřazení piškotů v řadě (top) lze změnit modifikátorem přiřazení.

4.2. below

Syntaxe

below <alignment>

<alignment> : (optional) possible values: left | center | right.

Popis

Rozmisťování probíhá ve vertikálním směru shora dolů. Implicitní přiřazení piškotů ve sloupci (left) lze změnit modifikátorem přiřazení.

4.3. return

Syntaxe

return <alignment>

<alignment> : (optional) possible values: left | center | right | top | middle | bottom.

Popis

Přesouvá pozici na další řádek nebo sloupec piškotů v závislosti na aktuálním směru rozmisťování. Implicitní přiřazení piškotů v řadě či sloupci lze změnit modifikátorem přiřazení.

4.4. space

Syntaxe

space <offset>

<offset> : nová hodnota mezery (pair!).

Popis

Udává hodnotu odstupu pro nově umisťované piškoty.

4.5. origin

Syntaxe

origin <offset>

<offset> : nová hodnota počátku (pair!).

Popis

Udává novou pozici počátku, relativně k rohu kontejnerového piškotu.

4.6. at

Syntaxe

at <offset>
at <expr>

<offset> : pozice dalšího piškotu (pair!).
<expr>  : výraz, vracející hodnotou typu pair! jako pozici

Popis

Umisťuje další piškot do absolutně zadané pozice. Tento poziční režim se vztahuje pouze k následujícímu piškotu a nemění zadaný způsob umístění pro piškoty další.

4.7. pad

Syntaxe

pad <offset>

<offset> : relativní odsazení (pair!).

Popis

Upravuje pozici piškotu o relativní odsazení (offset). Všechny následující piškoty v řadě či sloupci se příslušně posunou také.

4.8. do

Syntaxe

do <body>

<body> : prováděný kód (block!).

Popis

Vyhodnotí blok regulérního kódu Redu pro následné "last-minute" inicializační použití. Blok těla je vázán na piškot kontejneru (okno nebo panel), takže je možný přímý přístup k pišotu kontejneru. Na kontejner samotný lze odkazovat klíčovým slovem self.

5. Dodatečné styly

View engine poskytuje mnoho vestavěných piškotů. Dialekt VID je rozšiřuje definováním dalších obecně používaných stylů s přiřazenými klíčovými slovy. Lze je použít se stejnými volbami jako jejich výchozí typ piškotu. Mohou byt také redefinovány použitím příkazu style.

5.1. h1

Styl H1 je typu text s velikostí fontu 32.

5.2. h2

Styl H2 je typu text s velikostí fontu 26.

5.3. h3

Styl H3 je typu text s velikostí fontu 22.

5.4. h4

Styl H4 je typu text s velikostí fontu 17.

5.5. h5

Styl H5 je typu text s velikostí fontu 13.

5.6. box

Styl box je typu base s implicitně nastavenou transparentní barvou.

5.7. image

Styl image je typu base s implicitní velikostí 100x100.

6. Definice piškotů

Piškot lze vložit do aktuální pozice rozvržení (layout) jednoduše uvedením jména existujícího typu piškotu nebo dostupného stylu.

Syntaxe

<name>: <type> <options>

<name>  : název nového komponentu (set-word!).
<type>  : platný typ piškotu nebo název stylu (word!).
<options> : seznam možností

Zadaný název odkazuje na objekt typu face!, vytvořený dialektem VID z popisu piškotu.

Pro každý styl nebo typ piškotu jsou k dispozici implicitní hodnoty, pročež lze vytvořit nový piškot bez jakýchkoliv specifikací. Případně potřebné specifikace se dělí do těchto skupin:

 • Keywords - klíčová slova

 • Datatypes- datové typy

 • Actors - aktéři

Všechny parametry lze zadávat v libovolném pořadí za názvem piškotu nebo stylu. Nový název piškotu nebo klíčové slovo rozmístění (layoutu) označuje konec seznamu parametrů (options) pro daný piškot.

Note
Slovo window nemůže být použito jako typ piškotu.

6.1. Klíčová slova

6.1.1. left

Syntaxe

left

Popis

Zarovná text piškotu k levému okraji.

6.1.2. center

Syntaxe

center

Popis

Vystředí text piškotu

6.1.3. right

Syntaxe

right

Popis

Zarovná text pišotu k pravému okraji.

6.1.4. top

Syntaxe

top

Popis

Zarovná text pišotu k hornímu okraji.

6.1.5. middle

Syntaxe

middle

Popis

Umístí text piškotu vertikálně doprostřed.

6.1.6. bottom

Syntaxe

bottom

Popis

Zarovná text piškotu k dolnímu okraji .

6.1.7. bold

Syntaxe

bold

Popis

Nastaví styl textu na bold.

6.1.8. italic

Syntaxe

italic

Popis

Nastaví styl textu na italic.

6.1.9. underline

Syntaxe

underline

Popis

Nastaví styl textu na underline.

6.1.10. extra

Syntaxe

extra <expr>

<expr> : jakákoli hodnota nebo výraz Redu (any-type!).

Popis

Nastaví aspekt piškotu extra na novou hodnotu.

6.1.11. data

Syntaxe

data <list>
data <expr>

<list> : literálový seznam položek nebo výraz Redu (block!).
<expr> : výraz, vracející seznam jako block!

Popis

Nastaví aspekt data piškotu na seznam hodnot. Formát seznamu závisí na požadavcích typu piškotu.

6.1.12. draw

Syntaxe

draw <commands>
draw <expr>

<commands> : literálový seznam příkazů nebo výraz Redu(block!).
<expr>   : výraz, vracející blok příkazů (block!).

Popis

Nastaví aspekt draw piškotu na seznam příkazů dialektu Draw. Viz link:draw.adoc [Draw dialect].

6.1.13. font

Syntaxe

font <spec>

<spec> : zadání platného fontu (block! object! word!).

Popis

Nastaví aspekt font piškotu na nový objekt font!. Objekt font! je popsán zde.

Note

Je možné použít font spolu s jinými souvisejícími parametry. VID je sloučí dohromady s prioritou posledně zadaného parametru.

6.1.14. para

Syntaxe

para <spec>

<spec> : určení platného objektu para (block! object! word!).

Popis

Nastaví aspekt para novému objektu para!. Objekt para! je popsán zde.

Note

Je možné použít para spolu s jinými souvisejícími parametry. VID je sloučí dohromady s prioritou posledně zadaného parametru.

6.1.15. wrap

Syntaxe

wrap

Popis

Při zobrazení omezit délku textového řádku.

6.1.16. no-wrap

Syntaxe

no-wrap

Popis

Neomezovat délku zobrazeného textu.

6.1.17. font-size

Syntaxe

font-size <pt>

<pt> : velikost fontu v bodech (integer! word!).

Popis

Nastaví velikost fontu pro zobrazovaný text piškotu.

6.1.18. font-color

Syntaxe

font-color <value>

<value> : barva fontu (tuple! word! issue!).

Popis

Nastaví barvu aktuálního fontu pro text piškotu.

6.1.19. font-name

Syntaxe

font-name <name>

<name> : platný název dostupného fontu (string! word!).

Popis

Nastaví název fontu v piškotu.

6.1.20. react

Toto klíčové slovo lze použít jako možnost piškotu i ve smyslu globálním. Lze použít libovolný počet instancí slova react.

Syntaxe

react [<body>]
react later [<body>]

<body> : regulerní kód Redu (block!).

Popis

Vytvoří nový reaktor z těla bloku. Je-li react použito jako možnost (option) piškotu, může tělo bloku odkazovat na aktuální piškot s použitím slova face. Je-li slovo react použito globálně, musí být cílové piškoty volatelné jménem.

Nepovinné klíčové slovo later přeskočí první událost reakce bezprostředně po provedení těla bloku.

Note

Reaktory jsou součástí reaktivního programování ve View, jehož dokumentace se připravuje. Stručně řečeno, tělo bloku může popisovat jeden či více vztahů mezi vlastnostmi piškotů a to s použitím cest. Nastavení vlastnosti piškotu je zpracováno jako cíl (target) reaktoru (aktualizovaný piškot), zatímco cesta, vedoucí k vlastnosti piškotu je zpracována jako zdroj (source) reaktoru (změna zdroje spustí aktualizaci kódu reaktoru).

6.1.21. loose

Syntaxe

loose

Popis

Umožňuje tažení piškotu levým tlačítkem myši.

6.1.22. all-over

Syntaxe

all-over

Popis

Nastaví flag all-over, který povoluje příjem všech "myších" událostí over.

6.1.23. hidden

Syntaxe

hidden

Popis

Činí piškot neviditelným.

6.1.24. disabled

Syntaxe

disabled

Popis

Vypíná aktivitu piškotu (piškot nezpracovává žádnou událost).

6.1.25. password

Syntaxe

password

Popis

Skryje vstup uživatele v textovém poli.

6.1.26. tri-state

Syntaxe

tri-state

Popis

Umožní tří-stavový režim zatržítka (check box).

6.1.27. select

Syntaxe

select <index>

<index> : index vybrané položky (integer!).

Popis

Sets the selected facet of the current face. Used mostly for lists to indicate which item is pre-selected.

6.1.28. focus

Syntaxe

focus

Popis

Dodává zaměření (focus) aktuálnímu piškotu při prvním zobrazení okna. Zaměření lze udělit pouze jednomu piškotu. Je-li použito několik voleb focus pro různé piškoty, dostane se zaměření jen tomu poslednímu.

6.1.29. hint

Syntaxe

hint <message>

<message> : text návodu (string!).

Popis

Poskytuje text návodu uvnitř polí piškotů, které dosud nemají žádný obsah. Tento text zmizí při zadání nového obsahu (akcí uživatele nebo nastavením parametru face/text).

6.1.30. rate

Syntaxe

rate <value>
rate <value> now

<value>: trvání nebo frekvence (integer! time!).

Popis

Nastaví časovač piškotu pro trvání (time!) nebo frekvenci (integer!). Při každém tiku časovače je generována událost time piškotu. Je-li použita volba now, je první časová událost generována okamžitě.

6.1.31. default

Syntaxe

default <value>

<value>: impmlicitní hodnota aspektu `data` (any-type!).

Popis

Definuje implicitní hodnotu aspektu data, když konverze aspektu text vrací none. Tato implicitní hodnota je uložena v aspektu options jako pár key/value.

Note

aktuálně používáno pouze u piškotů text a field.

6.1.32. with

Syntaxe

with <body>

<body>: blok kódu vázaný na aktuální piškot (block!)

Popis

Vyhodnocuje blok kódu, vázaný na aktuálně definovaný piškot. Umožňuje přímé nastavení polí piškotu, potlačujíc jiná nastavení VID.

6.2. Datové typy

Kromě klíčových slov je možné zadat nastavení piškotů s použitím literálních hodnot následujících typů:

Datatype Purpose

integer!

Určuje šířku piškotu. U panelů indikuje počet řad nebo sloupců v uspořádání (layout) v závislosti na aktuálním směru.

pair!

Určuje šířku a výšku piškotu.

tuple!

Určuje barvu pozadí piškotu (kde je použitelné).

issue!

Určuje barvu pozadí piškotu pomocí hexadecimálního zápisu (#rgb, #rrggbb, #rrggbbaa).

string!

Určuje text, který má být piškotem zobrazen.

date!

Nastavuje aspekt data (užitečné pro typ calendar).

percent!

Nastavuje aspekt data piškotu (užitečné pro typy progress a slider).

image!

Určuje obrázek pro pozadí piškotu(tam, kde je použitelné).

url!

Načte zdroj, na nějž ukazuje URL a poté jej provede.

block!

Udává akci pro implicitní událost piškotu. U panelů určuje jejich obsah.

get-word!

Jako aktéra používá existující funkci.

char!

(vyhraženo pro budoucí použití).

6.3. Aktéři

Aktér (actor) může být připojen (hooked) k piškotu určením literálové hodnoty bloku nebo názvu aktéra následovaného hodnotou bloku.

Syntaxe

<actor>
on-<event> <actor>

<actor> : tělo bloku aktéra nebo odkaz na aktéra (block! get-word!).
<event> : platný název události (word!).

Popis

Je možné určit aktéra zjednodušeným způsobem poskytnutím pouze bloku jeho těla. Následně je sestavena funkce aktéra a přidána do aspektu actor piškotu. Takto lze určit několik aktérů.

Úplná specifikace funkce vytvářeného aktéra je:

func [face [object!] event [event! none!]][...body...]

Platný seznam názvů událostí lze nalézt zde.

Je-li zadán blok nebo get-word bez předložky s názvem aktéra, je implicitní aktér pro typ piškotu vytvořen podle definicí zde

Aktér může být rovněž definován mimo VID a odkaz na něj zadán jako get-word argument za tečkou (dot).

7. Panely

Je možné definovat dětské panely pro seskupování piškotů a případně na ně aplikovat specifické styly. Není-li specificky určena, je velikost nového panelu automaticky spočítána podle velikosti jeho obsahu.

Piškoty typu panel ze systému View jsou ve VID podporovány se specifickou syntaxí:

7.1. panel

Syntaxe

panel <options> [<content>]

<options> : seznam s nastavením panelu
<content> : popis obsahu VID panelu (block!).

Popis

Vytvoří dětský panel uvnitř aktuálního kontejneru, jehož obsah je další blok VID. Kromě dalších opcí piškotu lze zadat celočíselný dělitel, ustavujíc tak uspořádání do mřížky (grid-mode layout):

 • je-li zvolený směr across, představuje dělitel počet sloupců.

 • je-li zvolený směr below, představuje dělitel počet řad.

7.2. group-box

Syntaxe

group-box <divider> <options> [<body>]

<divider> : zvolený počet řádků nebo sloupců (integer!).
<options> : seznam nastavení pro panel.
<body>  : popis obsahu VID panelu (block!).

Popis

Vytvoří panel typu group-box uvnitř aktuálního kontejneru, kde obsahem je další blok VID. Eventuelně zadaný dělitel ustavuje uspořádání (layout) do mřížky:

 • je-li zvolený směr across, představuje dělitel počet sloupců.

 • je-li zvolený směr below, představuje dělitel počet řad.

Note
Zadaná hodnota typu string! jako opce představuje titulek panelu group-box.

7.3. tab-panel

Syntaxe

tab-panel <options> [<name> <body>...]

<options> : zadaný seznam s nastavením panelu.
<name>  : titulek karty (string!).
<body>  : obsah karty (tab) jako popis VID (block!).

Popis

Vytvoří tab-panel uvnitř aktuálního kontejneru. Specifikační blok musí obsahovat jméno a popis obsahu pro každou kartu (tab). Každé tělo obsahu je nový dětský piškot typu panel, působící jako jakékoliv jiné panely.

8. Určování stylu

8.1. style

Syntaxe

style <new> <old> <options>

<new>   : název nového stylu (set-word!).
<old>   : název starého stylu (word!).
<options> : volitelný seznam nastavení pro nový styl.

Popis

Nastaví nový styl v aktuálním panelu. Nový styl může být vytvořen z existujících typů piškotů neb z jiných stylů. Nový styl je platný pouze v aktuálním panelu a jeho dětských panelech.

Styly lze kaskádovat od rodičovských panelů k dětským panelům, takže týž styl může být v dětských panelech redefinován nebo rozšířen bez ovlivnění definic v rodičovských panelech.

9. Metriky GUI pro různé platformy

Aby bylo možné vyhovět odlišným GUI požadavkům různých platforem, vkládá VID přepisovací stroj, schopný dynamické úpravy stromu piškotů (face tree) podle zadaných pravidel. Je zařazen jako poslední stupeň procesu VID.

Pravidla pro Windows:

 • color-backgrounds: color the background of some colorless faces to match their parent’s color

 • color-tabpanel-children: Like color-backgrounds, but tab-panel specific

 • OK-Cancel: buttons ordering rule, puts Cancel/Delete/Remove buttons last

Pravidla pro macOS:

 • adjust-buttons: use standard button sub-classes when buttons are narrow enough

 • capitalize: capitalize widget text according to macOS guidelines

 • Cancel-OK: buttons ordering rule, puts Ok/Save/Apply buttons last


Jednoduchý příklad, který využívá pravidla pro uspořádání tlačítek (buttons) a pro zvětšování písmen:

  view [
    text "Name" right 50 field return
    text "Age" right 50 field return
    button "ok" button "cancel"
  ]

Všimněte si textu a uspořádání tlačítek u zobrazení v macOS a ve Windows.

mac

windows


Popisovaná pravidla pro GUI zajistila, že:

 • tlačítka jsou uspořádána podle pravidel jednotlivých platforem, "Ok" poslední v macOS, "Cancel" poslední ve Windows.

 • popisky tlačítek jsou řádně 'kapitalizované' v macOS.

Pravidla pro GUI lze vypnout nastavením system/view/VID/GUI-rules/active? na no.

  system/view/VID/GUI-rules/active?: no

Pravidla lze odpojit selektivně úpravou obsahu následujcích seznamů:

  system/view/VID/GUI-rules/OS/Windows
  == [
    color-backgrounds
    color-tabpanel-children
    OK-Cancel
  ]
  system/view/VID/GUI-rules/OS/macOS
  == [
    adjust-buttons
    capitalize
    Cancel-OK
  ]

Tato procedura umožňuje podřídít se různým požadavkům pro UI bez většího úsilí.

results matching ""

  No results matching ""